Download Topsecert Doc CIA สั่งไทยล้มรัฐบาลฮุนเซ็น

Go down

Download Topsecert Doc CIA สั่งไทยล้มรัฐบาลฮุนเซ็น

ตั้งหัวข้อ  333Unit on Wed Dec 23, 2009 1:20 pm
Click ที่นี่ mediafire.com ?zhlnzwl2jxz
avatar
333Unit

จำนวนข้อความ : 129
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Download Topsecert Doc CIA สั่งไทยล้มรัฐบาลฮุนเซ็น

ตั้งหัวข้อ  kiagenwa on Thu Dec 24, 2009 8:59 pm

โหลดไม่ได้ครับ

kiagenwa

จำนวนข้อความ : 20
Registration date : 24/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Download Topsecert Doc CIA สั่งไทยล้มรัฐบาลฮุนเซ็น

ตั้งหัวข้อ  att on Sun Dec 27, 2009 11:26 pm

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1261905603&grpid=&catid=02


วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เวลา 20:30:22 น.
มติชนออนไลน์


ว่าด้วยเอกสารลับ! ลับมาก! และลับที่สุด!!

โดย ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์


เรื่องเอกสาร"ลับมาก"ของกระทรวงการต่างประเทศที่แกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.)นำมาเผยแพร่โดยอ้างว่า เป็นการวางแผนฆ่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
อดีตนายกรัฐมนตรีนั้น ยังคงเป็นประเด็นข่าวอย่างต่อเนื่อง

แต่ผู้คนสับสนกันมากคือ เอกสารลับของราชการตามคำนิยามของกฎหมายคือ อะไร มีวิธีการอย่างไร
ในการกำหนดชั้นความลับและผู้ที่นำเอกสารลับไปเปิดเผยมีโทษทางอาญาหรือไม่

เมื่อพลิกดูระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ.2544
(ใช้บังคับแทนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2517 ในส่วนเฉพาะ
ข้อมูลข่าวสาร- ต่อมามีการตราระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2552
ใช้บังคับแทนทั้งหมด) พบนิยามศัพท์ที่น่าสนใจดังนี้

"ข้อมูลข่าวสารลับ"หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 14 (เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์) หรือมาตรา 15
(มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การบังคับใช้กฎหมายฯลฯ)
ที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือ ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ฯซึ่งมีการกำหนดให้มีชั้น
ความลับเป็น ชั้นลับ ชั้นลับมาก หรือชั้นลับที่สุด

"ประโยชน์แห่งรัฐ"
หมายความว่า การดำเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ
เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ส่วนประเภทชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ
แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ

1.ลับที่สุด (TOP SECRET) หมายความถึง
ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด

2.ลับมาก (SECRET)หมายความถึง
ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง

3.ลับ (CONFIDENTIAL)หมายความถึง
ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ

สำหรับวิธีการกำหนดชั้นความลับว่า ข้อมูลข่าวสารใดอยู่ในชั้นใดนั้น

1.ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดชั้นความลับ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการกำหนด
ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วยว่า เป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด

2.การกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับที่มีชั้นความลับหลายชั้น ในเรื่องเดียวกันให้กำหนดชั้นความลับ
เท่ากับชั้นความลับสูงสุดที่มีอยู่ในข้อมูลข่าวสารลับนั้น

3.ในกรณีที่กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับที่มีชั้นความลับต่ำ แต่จำเป็นต้องอ้างอิงข้อความจากข้อมูลข่าวสาร
ที่มีชั้นความลับสูงกว่า ต้องพิจารณาถึงเนื้อหาที่อ้างถึงนั้นว่าจะไม่ทำให้ข้อมูลข่าวสารที่ชั้นความลับสูงกว่ารั่วไหล

4.ให้นายทะเบียนจดแจ้งเหตุผลประกอบการกำหนดชั้นความลับของข้อมูล ข่าวสารลับไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูล
ข่าวสารลับ แต่ถ้าเหตุผลนั้นมีรายละเอียดมากหรือเหตุผลนั้นบางส่วนมีชั้นความลับสูงกว่า ชั้นความลับของ
ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับให้บันทึกเหตุผลย่อไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับฯ

อย่างไรก็ตาม การกำหนดให้อยู่ในชั้นความลับใด ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบต่อไปนี้ เช่น

1. ความสำคัญของเนื้อหา
2.แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร
3.วิธีการนำไปใช้ประโยชน์
4.จำนวนบุคคลที่ควรรับทราบ
5.ผลกระทบหากมีการเปิดเผย
6.หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ


เมื่อดูจากระเบียบดังกล่าวแล้ว การกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร แม้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
แต่ก็ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆด้วย เช่น การเปิดเผยจะเกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของรัฐในระดับใด
เช่น ความมั่นคง การป้องกันประเทศ เศณษฐกิจ หรืออื่นๆ ไม่ใช่ตีตราลับกันตามอำเภอใจหรือ
ตามความเคยชินเพียงอย่างเดียว

สำหรับบทลงโทษในการนำเอาเอกสารลับไปเปิดเผยนั้น ถ้าเป็นข้าราชการต้องถูกลงโทษทางวินัยอยู่แล้ว
แต่ในทางอาญาไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ แต่อยู่ในประมวลกฎหมายอาญา หมวด 3
ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ดังนี้

มาตรา 123 ผู้ใด กระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อความ เอกสารหรือสิ่งใดๆ อันปกปิดไว้เป็นความลับ
สำหรับความปลอดภัยของประเทศต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี


มาตรา 124 ผู้ใดกระทำการใดๆ เพื่อให้ผู้อื่นล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งข้อความ เอกสารหรือสิ่งใดๆอันปกปิดไว้เป็นความลับ
สำหรับความปลอดภัยของประเทศต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี


ถ้าความผิดนั้นได้กระทำในระหว่างประเทศอยู่ในการรบหรือการสงคราม ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 15 ปี

ถ้าความผิดดังกล่าวมาในสองวรรคก่อน ได้กระทำเพื่อให้รัฐต่างประเทศได้ประโยชน์
ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต


จากบทบัญญัติดังกล่าวต้องพิจารณาว่า เอกสาร"ลับมาก"นั้น เป็นการเอกสารที่มีเนื้อหาที่เปิดเผยไปแล้ว
มีผลกระทบต่อ"ความปลอดภัยของประเทศ"หรือไม่ด้วย จึงจะเข้าองค์ประกอบของความผิด

ลำพังเฉพาะการเป็นเอกสาร"ลับมาก" แต่เพียงอย่างเดียว อาจไม่เข้าองค์ประกอบความผิด ดังกล่าว

นอกจากนั้น ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ข้อมูลข่าวสารแม้ตีตรา"ลับมาก"หรือ"ลับที่สุด"
แม้ยังมิได้ยกเลิกชั้นความลับ แต่ถ้าถูกนำมาเผยแพร่แล้ว เท่ากับชั้นความลับถูกยกเลิกโดยปริยาย
avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Download Topsecert Doc CIA สั่งไทยล้มรัฐบาลฮุนเซ็น

ตั้งหัวข้อ  att on Sun Dec 27, 2009 11:44 pm

http://khunnamob.globat.com/backup/khunnamob/www.khunnamob.info/board/show.php-Category=khunnamob&No=791&forum=4&page=25&PHPSESSID=5df051bc51e3404a3b6bdcb9f62a03ba.htmhttp://www.oknation.net/blog/saedang/2007/12/08/entry-2

SD36: อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสในหลวง 4 ธันวาคม 2550 (เรื่องการจัดซื้ออาวุธของกองทัพ)

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(เรื่องการซื้ออาวุธของกองทัพ)

แต่เมืองไทยความลับราชการก็เผยเรื่อย เผยความลับราชการ ก็ไม่รู้ละ ทองแดง คือ
ถ้าเผยความลับราชการก็อาจจะดีก็ได้ เพราะว่าความลับราชการ ก็ไม่ได้เรื่องอยู่ดี ยังไงก็จะทำอะไร ก็มาเผยกันหมดก็ได้ทุกกองทัพ กองทัพเรือ ก็เรือดำน้ำ กองทัพอากาศ ก็มีเรืออะไร สมัยใหม่ แต่เดี๋ยวนี้เกิดจะมาซื้อลำนิดเดียว
แต่ราคาแพงเหมือนเราลำใหญ่ แต่ตอนนั้นจะซื้อลำใหญ่ราคานิดเดียวเหมือนลำเล็ก แต่ว่า แต่ก่อนจะซื้อเครื่องบินลำใหญ่
เหมือนในราคาของลำเล็กก็ชอบกลอยู่นะ ก็รัสเซียเหมือนกัน ทำไปทำมาจะซื้อเรือรัสเซีย เรือบินรัสเซีย เราไม่เห็นด้วย
แต่จะซื้อเรือน้ำรัสเซียก็น่าใช้

กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ก็ได้ชวนกันซื้อเครื่องบิน อย่าซื้อเรื่องบินรัสเซีย ซื้อเรือรัสเซีย ไม่อย่างนั้นจะชนกัน เรือของรัสเซีย เรือน้ำของรัสเซีย เข้าใจว่าดี เรือบินของรัสเซีย เข้าใจว่าใช้ไม่ได้ ลองไปดู ก็ว่านี่ นานๆ ทีได้พบกัน
ก็ต้องปรารภว่าอะไรควรจะทำ ไม่ควรจะทำ เรือบิน ก็ตกลงกันแล้วแต่ถึงเวลาได้เรือบินมา ก็น่าจะล้าสมัยแล้ว 2 ปี
กว่าจะได้ 2 ปีคงล้าสมัยแล้ว เรือบินไม่ใช่รัสเซีย เรือบินของสวีเดน ก็ดูดีเพราะว่าลำมันไม่ใหญ่ กองทัพบก
ก็จะไปซื้อรถล้าสมัย ล้าสมัยเหมือนกัน เอ้อ คนไทยนี่ชอบซื้ออะไรล้าสมัย แต่เอามาเล่นก็ดีเหมือนกัน รถถังล้าสมัย
แต่เมืองไทยนี่ใช้รถถังทันสมัยมันใช้ไม่ได้ มันจมเลน

จมเลนแล้วก็ ถ้าจมเลนปั๊บมันก็หมดสมัย มันลำบากที่จะซื้อ เดี๋ยวนี้จะซื้อ รัฐบาลก็หมดสมัยแล้ว อีกหน่อยก็หมดสมัย
อีกไม่กี่เดือนก็หมดสมัย เอาไว้ให้รัฐบาลใหม่เขาซื้อ เขาซื้อรถถัง รถอะไร แต่อย่างนี้แนะนำการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์
กลางที่ประชุมนี้ ที่ประชุมนี้ก็ใหญ่กว่าสภาฯ นะ มีคนมากกว่า มีคนตั้ง 20,000 คน ลงท้ายเขาฟังข้างนอกเขาคงงง
ไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไร ยังไงก็ตาม ที่พูดอย่างนี้นะให้เห็นว่า เราต้องคิดดีๆ ว่าจะซื้อ จะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ จะซื้อยังไง รู้สึกว่าท่านก็คงงงหมดแล้วว่าไม่ได้พูดถึง ไม่ได้พูดถึงพลเรือน ว่าจะซื้ออะไร มีแต่จะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์

แต่ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ ก็ต้องซื้อ ต้องมี เพราะว่าเดี๋ยวนี้น้ำท่วมก็ใช้กองทัพ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
ไปช่วยชาวบ้าน ฟากพวกพลเรือนไม่มีอาวุธ ที่จะไปช่วยพวกที่เดือดร้อน พวกที่ต้องการใช้ เรียกว่าอาวุธสำหรับช่วยประชาชน
avatar
att

จำนวนข้อความ : 1075
Registration date : 08/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: Download Topsecert Doc CIA สั่งไทยล้มรัฐบาลฮุนเซ็น

ตั้งหัวข้อ  sunny on Fri Jan 01, 2010 9:15 pm

topsecret-20091116 (ภาษาไทย)

http://www.docstoc.com/docs/20121916/topsecret-20091116

topsecert-20091116-translate (ภาษาอังกฤษ)

http://www.docstoc.com/docs/20122673/topsecert-20091116-translate

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ