ตำรวจปลอมหมายศาล ความผิดโทษสถานใด ?

Go down

ตำรวจปลอมหมายศาล ความผิดโทษสถานใด ?

ตั้งหัวข้อ  ตราชู on Wed Nov 18, 2009 11:07 am

อนุสนธิ จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้หมายศาลปลอมเข้าตรวจค้น ยึดทรัพย์สินในที่รโหฐานอันเป็นพุทธศาสนสถาน ดังรายละเอียดปรากฏตาม กระทู้ ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยคนทั้งแผ่นดิน นั้นก็มีผู้ท้วงติงมากมายหลายท่านได้ สอบถามมาว่า รู้ได้อย่างไรว่าเป็นหมายปลอม เอาอะไรมาพิสูจน์ ?

ก็ขอบคุณในคำท้วงติง ที่ตรงเป้าที่สุด เพราะเรื่องหมายศาลปลอม เป็นเรื่องใหญ่มากไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ เหมืิอนกับการปลอมเอกสารราชการทั่วไป เพราะข้อแตกต่างระหว่างเอกสารราชการ กับ หมายศาลนั้น ต่างกันดังนี้ตามมาตรา 1 อนุ 8 เอกสารราชการ หมายความว่า เอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขี้นหรือรับรองในหน้าที่ และให้หมายความรวมถึงสำเนาเอกสารนั้น ๆ ที่เจ้าพนักงานรับรองในหน้าที่ด้วย

ลักษณะดังกล่าวไว้ตามมาตรา1 อนุ 8 ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกโฉนด เอกสารสิทธิ์ ใบเกิด สัมโนครัว ฯลฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทำขึ้นและลงนามรับรอง เช่นเราไปขอถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน แล้วนายทะเบียนลงนามรับรองเอกสาร อย่างนี้เรียกว่าเอกสารราชการ เป็นต้น......แต่สำหรับหมายศาล นั้นไม่เหมือนกัน เพราะศาลเป็นสถาบันหนึ่งที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชอำนาจแทนพระองค์ จึงจะเห็นบนหัวหมายอาญาด้านบนมีข้อความว่า "ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์" ทีนี้คงเห็นข้อแตกต่างระหว่างเอกสารราชการกับหมายอาญาที่เราเรียกกันว่าหมายศาล การปลอมแปลงหมายศาล ก็คือ การปลอมแปลงพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ เป็นการบังอาจลบหลู่ และ/หรือ ละเมิดพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดเป็นมหันตโทษ เนื่องจากสถาบันพระมหากษัตรย์นั้นได้รองรับไว้ด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่า "พระมหากษัตริย์ อยู่ในฐานะอันละเมิดมิได้" รัฐธรรมนูญเป็นกฏหมายสูงสุด กฏ บทบัญญัติ ข้อกฏหมายใด ขัดหรือแย้ง ถือเป็นอันใช้บังคับมิได้ ฉะนั้น การปลอมแปลงหมายอาญา(หมายศาล) จึงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นอาญาแผ่นดิน ไม่ต้องมีผู้เสียหาย ใครจะยกขึ้นมากล่าวโทษก็ได้ ตามป.วิอาญา มาตรา2 อนุ8เอาละ เป็นอันว่า คงจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างเอกสารราชการ กับหมายอาญา ที่ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่าหมายศาล แล้วตอนนี้ก็จะตอบคำถามที่ว่า รู้ยังไงว่าเป็นหมาย(ศาล)ปลอม ขอให้ท่านอ่านข้อความต่อไปนี้ด้วยความพิจารณา เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ ทนายอีกหลายท่านไม่เคยได้รับทราบมาก่อน คือ
.....ทีนี้ลองพิจารณาเอกสารที่ พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ ฯ อ้างว่าเป็นหมายค้น จัดเป็นหมายอาญาชนิดหนึ่งที่ออก และอ้างว่าโดยศาลอาญากรุงเทพฯ จะเห็นความผิดปกติ แตกต่างไปจาก ข้อบังคับหลักเกณ์วิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ.2548 อย่างชัดเจน ลองดูซิ คุณเห็นอะไรบ้าง ?

เฉลย ::: 1. ไม่ได้เป็นไปตามข้อ 4 ที่กำหนดว่า หมายอาญาต้องมีรูปแบบ ขนาด และสีตามแบบพิมพ์ของศาล และ ใน (2) หมายค้น แบบพิมพ์48(สีขาว) เอกสารดังกล่าวใช้กระดาษธรรมดาพิมพ์ขึ้นมาเอง และข้อความขาดตกบกพร่องไม่ครบถ้วน

2. ไม่มีลายเซ็นของท่านผู้พิพากษาผู้ออกหมายอาญา(หมายค้น)
3. ไม่มีตราประทับของศาล

ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น จากเอกสารที่เห็นดังกล่าว ซึ่งอ้างว่าออกโดยศาลอาญากรุงเทพฯ แต่การค้นเป็นการค้นที่ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งนอกเขตอำนาจศาลกรุงเทพฯ เพราะพัทยาเป็นเขตปกครองพิเศษ เรียกว่าเมืองพัทยา มีเขตอำนาจศาลของตนเอง ไม่ใช่เขตอำนาจศาลอาญากรุงเทพฯ โดยเฉพาะ อ.บางละมุง นั้นอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเมืองพัทยา (โปรดดูภาพด้านล่าง)
ฉะนั้น หากเป็นหมายค้นที่ออกโดยศาลกรุงเทพฯ จริง พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ ฯ ผู้ยื่นคำร้องอันปรากฏนามในหมายศาลกรุงเทพฯ จะต้องพึงรู้อยู่แล้วว่า ต้องนำไปยื่นขออำนาจออกหมายค้นต่อศาลเมืองพัทยา ตามข้อบังคับฯ ข้อที่ 8 " การขอออกหมายค้น ให้ร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจเหนือท้องที่ ที่จะทำการค้น " นั่นก็หมายถึง พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ ฯ จะต้องมีหมายค้น 2 ใบ คือใบหนึ่งเป็นหมายค้นของศาลเมืองพัทยา จึงจะชอบด้วยข้อบังคับข้อที่ 8 ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ.2548
....... แต่ พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ ฯ เดินทางจากกรุงเทพฯ เวลาบ่าย พร้อมกับนำชายฉกรรจ์จำนวนนับร้อยพร้อมอาวุธ มาปิดล้อมพระบรมธาตุราชจักรีวงศ์ อันเป็นพุทธศาสนสถานส่วนพระองค์ ณ สถานที่อันปรากฏตามเอกสารที่ใช้อ้างนั้น ในเวลาเย็น 16.47 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ศาลเมืองพัทยาปิดทำการแล้ว พร้อมทั้งมิได้เอ่ยถึง หรือ แสดงหมายค้นของศาลเมืองพัทยา โดยสิ้นเชิงเอกสารที่ พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ ฯ นำมาแสดงแสดงตามภาพข้างบนนั้นล้วนแล้วแต่มีลักษณะอันขัดต่อข้อบังคับ ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ.2548 ดังที่ได้นำมาแสดงไว้ จึงเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเอกสารดังกล่าวอันอ้างว่าเป็นหมายค้นนั้น เป็นเอกสารที่ทำปลอมขึ้นโดยปราศข้อสงสัยทั้งนี้

หมายอาญาิ์(หมายค้น) ผู้มีอำนาจออกหมายคือศาล(ผู้พิพากษา) ซึ่งทำการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ดังนั้นการปลอมแปลงหมายอาญา(หมายค้น) จึงเท่ากับการปลอมแปลงพระปรมาภิไธยซึ่ง พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ฯ กับพวกจะอ้างว่าไม่รู้กฏหมายมิได้ เพราะตนและพวกเป็นข้าราชการตำรวจ ใช้กฏหมายเลี้ยงอาชีพตลอดมา จึงเป็นการกระทำโดยเจตนาประสงค์ต่อผล

ต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ว่า พฤติกรรมตามกระทู้ ปลอมพระปรมาภิไธย ภัยคนทั้งแผ่นดิน จะเข้าองค์ประกอบความผิดทางอาญามาตราใด หนักแค่ไหน ?

หมายเหตุ ::: ท่านที่เคยถูกค้น หรือ หากโดนสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์แต่งกายเป็นตำรวจ แอบอ้างแสดงหมายค้น ให้ใช้หลักเกณฑ์ข้างต้นนี้เป็นเครื่องมือตรวจสอบ โดยเฉพาะหมายค้น หรือหมายอาญา จะต้องเป็นตัวจริงจากศาล มีตราแผ่นดิน(ตราศาล)สีแดง ประทับชัดเจน สิ่งสังเกตุกระดาษแท้ของศาลบรรทัดจะกว้างประมาณ 1 1/2ซม และยาวแบบlegal ไม่ใช่ A4 จำให้แม่น หากเป็นหมายข้ามเขตจังหวัดจงระวังให้มาก
avatar
ตราชู

จำนวนข้อความ : 19
Registration date : 10/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ