พุทธวิทยาเพื่อการปฏิวัติ

หน้า 2 จาก 2 Previous  1, 2

Go down

Re: พุทธวิทยาเพื่อการปฏิวัติ

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 9:29 pm

วันที่ 15-19 ตุลาคม ค.ศ. 1990
สถานที่ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
หัวข้อ พระสงฆ์กับการแพร่ธรรม
วิทยากร คุณพ่อยีโน เฮนรีเกซ (C.Ss.R.) และคณะ
หมายเหตุ ค.ศ. 1991 ไม่มีการสัมมนา

วันที่ 19-22 ตุลาคม ค.ศ. 1992
สถานที่ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
หัวข้อ มิติชีวิตสงฆ์ด้านต่างๆ ศึกษาพระสมณสาส์นของพระสันตะปาปา
เรื่อง "เราจะประทานนายชุมพาบาลแก่พวกท่าน" (PDV, Pastores Dabo Vobis)
วิทยากร อาจารย์กาญจนา แก้วเทพ บรรยายในด้านการพัฒนา, คุณหมอประเวศ วะสี บรรยายในด้านการศึกษา
คุณพ่อโมลิ่ง, บราเดอร์ชุมพล ดีสุดจิต, พระคุณเจ้าบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์, พระคุณเจ้าประพนธ์ ชัยเจริญ,
คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, คุณพ่อหลุยส์ เบียร์ จักแมง, พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร ฯลฯ

วันที่ 17-21 ตุลาคม ค.ศ. 1994 ณ บ้านผู้หว่าน
สถานที่ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
หัวข้อ ศึกษาพระสมณสาส์นของพระสันตะปาปา เรื่อง "ความรุ่งโรจน์แห่งความจริง" (Veritas Splendor)

วันที่ 16-20 ตุลาคม ค.ศ. 1995
สถานที่ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
หัวข้อ สู่สหัสวรรษที่สามในสังคมไทย
วิทยากร คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, ดร. สิปนน์ เกตุทัต, ดร. ชัยวัฒน์ สถาอนันต์

วันที่ 14-18 ตุลาคม ค.ศ. 1996
สถานท บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
หัวข้อ บทบาทสตรีในพระศาสนจักร

วันที่ 11-17 ตุลาคม ค.ศ. 1997
สถานที่ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
หัวข้อ สู่ปี ปีติมหาการุญ ค.ศ. 2000

วันที่ 12-16 ตุลาคม ค.ศ. 1998
สถานที่ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
หัวข้อ สงฆ์ในบ้านพระบิดา ศรัทธา สร้างสรรค์ สืบทอด
วิทยากร อาจารย์โรเบิร์ต สันติกาโร (ผู้แทนชาวพุทธ), นายการุญ กูใหญ่ (เลขาธิการศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย)
และผู้แทนสัตบุรุษในสาขาอาชีพต่างๆ
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: พุทธวิทยาเพื่อการปฏิวัติ

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 9:32 pm

วันที่ 12-18 ตุลาคม ค.ศ. 1999
สถานที่ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
หัวข้อ สงฆ์ปี 2000 ตามแบบพระตรีเอกภาพ

วันที่ 23-26 ตุลาคม ค.ศ. 2000
สถานที่ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
หัวข้อ สงฆ์ในสหัสวรรษใหม่ ทิศทางงานอภิบาลของพระศาสนจักร
วิทยากร คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ, พระคุณเจ้าจำเนียร สันติสุขนิรันดร์, คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล, คุณพ่อทินรัตน์ คมกฤส,
คุณปอล แมรี่ สุวิช สุวรุจิพร, คุณพวงเพ็ญ อินทรวิศิษฎ์, อาจารย์ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย

วันที่ 15-19 ตุลาคม ค.ศ. 2001
สถานที่ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
หัวข้อ บุคลิกภาพและสุขภาพของพระสงฆ์
วิทยากร พระคุณเจ้าประพนธ์ ชัยเจริญ, คุณวิวัฒน์ พงศธร, คุณปรีชา ประกอบกิจ, คุณพัลลภ เหมือนคีรี

วันที่ 14- 18 ตุลาคม ค.ศ. 2002
สถานที่ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
หัวข้อ เครื่องหมายแสดงความซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียก

วันที่ 13-17 ตุลาคม ค.ศ. 2003
สถานที่ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
หัวข้อ สงฆ์ : รู้ทุกข์ สร้างสุข ให้ชุมชน
วิทยากร รศ. ดร. ยศ สันตสมบัติ, คุณพ่อพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย, คุณพ่อวิชัย โภคทวี, บราเดอร์สุรสิทธิ์ สุขชัย, แมร์ฟรังซัวส์
ชีรานนท์, ดร. เทเรซา วิรัชนี พรหมสุนทร, คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, พระคุณเจ้าบรรจง อารีพรรค, คุณพ่อสมชัย
พิทยาพงศ์พร ฯลฯ

วันที่ 18-22 ตุลาคม ค.ศ. 2004
สถานที่ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
หัวข้อ สงฆ์ : ผู้อภิบาลครอบครัวคริสตชน
วิทยากร คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์, คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, คุณพ่อชาย ขันทะโฮม, คุณพ่อเอกชัย ชินโคตร, คุณพ่อ
บุญส่ง หงษ์ทอง, คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ, คุณอเนก-คุณเซริน ไมเกิ้ล ฯลฯ

วันที่ 17-21 ตุลาคม ค.ศ. 2005
สถานที่ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
หัวข้อ พระศาสนจักรไทยในโลกปัจจุบัน : 40 ปี Gaudium et Spes
วิทยากร คุณสนธิ ลิ้มทองกุล, คุณพ่อชาย ขันทะโฮม, ผศ. ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล, คุณอัจฉรา สมแสงสรวง, คุณพ่อไพศาล
อานามวัฒน์, คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์, คุณพ่อดัง โตแนล

วันที่ 23-27 ตุลาคม ค.ศ. 2006
สถานที่ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
หัวข้อ บอกเล่าพระเยซูเจ้าให้ชาวไทย
วิทยากร พระคุณเจ้าจำเนียร สันติสุขนิรันดร์, คุณพ่อชาย ขันทะโฮม, คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ,
คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช, คุณพ่อวีรชัย ศรีประมงค์, คุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล, คุณพ่อกุสต๊าฟ โรเซ่นส์, คุณวิมล
กิจบำรุง ฯลฯ
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: พุทธวิทยาเพื่อการปฏิวัติ

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 9:41 pm

วันที่ 15-19 ตุลาคม ค.ศ. 2006
สถานที่ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
หัวข้อ "พระศาสนจักรไทยในโลกปัจจุบัน" พระดำรัสเตือน กฎหมาย และธรรมาภิบาล)
วิทยากร พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู, คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์, คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม, คุณพ่อวัชรินทร์
สมานจิต, คุณพ่อลือชัย ธาตุวิสัย, คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, คุณพ่ออันโตนิโอ วาลแซ็กกีคุณพ่อพิชาญ ใจเสรี,
อาจารย์ขจิต สุขุม และคณะ, คุณประจวบ ตรีนิกร, ดร. วิทย์ สุนทรนันท์
เพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
ผู้เผยแพร่คริสต์ศาสนา ได้ใช้ศัพท์ของพุทธศาสนาเรียกบุคคลกรของตน เพื่อให้ผู้ฟังสับสน ตามเอกสารที่ได้นำมาแสดงผู้อ่านก็จะเข้าใจเอาเองในฐานะคนไทยว่า เป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา แต่ตามความเป็นจริงแล้วคือการสัมนา " บาทหลวง "
" สงฆ์ในบ้านพระบิดา" (สงฆ์ในที่นี้ไม่ใช่คณะสงฆ์ไทย แต่คือ บาทหลวง) " สงฆ์ : ผู้อภิบาลครอบครัวคริสต์ศาสนิกชน" (คนอ่านผ่าน ๆ ไม่เข้าใจ ก็คิดว่าพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เดี๋ยวนี้ไปช่วยชาวคริสต์เผยแผ่แล้ว )

แม้กระทั่งคำว่า " สามเณร " ยังไม่ละเว้น เอามาใช้อย่างหน้าด้าน ๆ (หรือว่าอับจนปัญญาที่จะคิด คงไม่ใช่ เพราะวิทยาลัยแสงธรรมมีแต่คนฉลาด ... คงไม่ใช่เรื่องแกล้งโง่ แต่เป็นเจตนา..)

คำถามก็คือ ทำไมไม่ใช้ว่า " การสัมนาบาทหลวง " แต่กลับใช้คำว่า " การสัมนาพระสงฆ์ " กรณีห้ามไม่ให้องกรค์คริสต์ในประเทศไทย ใช้ศัพท์ทางพระพุทธศาสนานี้ ทางกระทรวงศึกษาได้มีหนังสือเป็นทางการห้ามไปแล้ว แต่ทางองค์กรคริสต์ก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม

และทำไมจึงต้องใช้ ..... และเพื่อประสงค์อะไร ?

คำตอบ คือ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งลับวาติกัน ตามที่ได้แสดงไปแล้วนั่นเอง นี่คือ หลักฐานยืนยันชัดเจน หรือใครจะคัดค้าน ว่าไม่จริง ก็เอาที่จริง ๆ มาดูกันตรงนี้ให้ประจักษ์กันไปเลย
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: พุทธวิทยาเพื่อการปฏิวัติ

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Sun Jul 13, 2008 9:41 pm

<BLOCKQUOTE>
เหตุที่ต้องใช้ " พุทธวิทยาเพื่อการปฏิวัติ " ในการโจมตีกับประเทศไทย ก็เพราะประเทศไทยสามารถใช้เป็นฐานขยายอิทธิพลของมหาอำนาจ ( ดังได้กล่าวไปแล้วใน ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ Force21 ในตอนต้น ) เพราะประเทศไทยมีรากฐานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สังคม จากพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระมหากษัตริย์เป็นพุทธมามกะ ( นับถือพุทธศาสนา ) ดังนั้นการทำลายจะปฏิบัติการพร้อมกันทุกสถาบัน ในปัจจุบันนี้ " พุทธวิทยาเพื่อการปฏิวัติ " ได้ถูกนำมาปริวัติดัดแปลงและใช้อย่างกว้างขวาง แทรกซึมเข้าไปในทุกวงการจนยากที่จะแยกแยะได้ โดยการวิจัยของ " วาติกัน " ร่วมกับ " มหาอำนาจ " ได้พบว่า การยึดครองด้วยกำลังอาวุธนั้น จะต้องมีการต่อต้านและวันหนึ่งผู้ยึดครองนั้นก็ต้องหมดอำนาจไป ฉะนั้น การยึดครองอย่างถาวร จึงต้องทำลายขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นชาตินิยม ( โดยใช้คำว่า " โลกาภิวัฒน์ ") ศาสนาประจำชาติ ให้ได้เท่านั้นจึงจะเข้ายึดครองได้อย่างถาวร ประเทศไทยนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์สืบทอดราชบัลลังก์โดยกฏมณเฑียรบาล ซึ่งล้วนแล้วแต่กำหนดพระราชพิธีทางสงฆ์ซึ่งหมายถึงพระพุทธศาสนา และพิธีพราหมณ์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีการสร้างกระแสโจมตีเรื่องพิธีทางสงฆ์ว่าเป็น " ความงมงาย พิสูจน์ไม่ได้ " โดยจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาและคลายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และออกกฏหมายชื่อ พ . ร . บ . อุปถัมภ์ และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ซึ่งมีบทบัญญัติไว้ว่า " ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ห้ามมิให้ทำพิธีของศาสนาอื่น หากผู้ใด กระทำมีความผิดระวางจำคุก ๕ ปี ไม่มีโทษปรับ " ( ผู้ที่นำเสนอร่าง พ . ร . บ . นี้คือ นายอำนวย สุวรรณคีรี สส . พรรคประชาธิปัตย์ ) โดยเจตนาแท้จริงคือ " ไม่ต้องการให้องค์พระยุพราชมกุฏราชกุมารของไทย ซึ่งเป็นรัชทายาท ได้ครองราชสืบต่อไปได้ " นั่นเอง ไม่มีเหตุผลอื่นใด เพราะเนื่องจากองค์รัชทายาทนับถือพระพุทธศาสนา และในรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ ว่า

มาตรา ๙ " พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก "

จึงเห็นได้ชัดถึงอิทธิพล และ เจตนาของ " วาติกัน " ที่ไม่ต้องการให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์อีกต่อไป ทั้งนี้ยังได้มีการสอนวิชาพุทธวิทยาเพื่อการปฏิวัติ โดยใช้สถานอุดมศึกษาของรัฐในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มขึ้นเมื่อ พ . ศ . ๒๕๔๑ สำหรับให้บุคคลที่อบรมหลักสูตร " วาติกัน " จาก วิทยาลัยแสงธรรม จ . นครปฐม ตั้งขึ้นโดย VATICAN CUONCIL 2 โดยใช้บุคคลที่กล่าวนามไว้แต่เบื้องต้นนั้นเป็นผู้สอน พร้อมกับออก พ . ร . บ . การศึกษาศาสนาศิลปและวัฒนธรรมฯ ฉบับ พ . ศ . ๒๕๔๑ ขึ้นมารองรับบุคลากรที่จบจากสาขานี้โดยเฉพาะ และให้มีหน้าที่บริหารวัด พุทธศาสนสถานทั่วประเทศไทย อีกทั้งได้ " ยุบเลิก กรมการฝึกหัดครู " และจัดตั้งเป็น " สถาบันราชภัฏ " เพื่อให้สามารถบรรจุหลักสูตรวิชา " สันติศึกษา " ของ " วาติกัน " เข้าในระบบการศึกษาของชาติ นี่คือตัวอย่างที่ได้เกิดขึ้นแล้วและพิสูจน์ได้เป็นอย่างดี
</BLOCKQUOTE>
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

หน้า 2 จาก 2 Previous  1, 2

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ