"ข้อปฏิบัติ-ข้อห้าม"ตามพ.ร.บ.มั่นคง

Go down

"ข้อปฏิบัติ-ข้อห้าม"ตามพ.ร.บ.มั่นคง

ตั้งหัวข้อ  sunny on Wed Mar 10, 2010 10:26 am

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7041 ข่าวสดรายวัน

"ข้อปฏิบัติ-ข้อห้าม"ตามพ.ร.บ.มั่นคง

รายงานพิเศษภายหลังครม. มีมติประกาศใช้พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผลบังคับใช้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอีก 7 จังหวัด ใน 21 อำเภอ ระหว่างวันที่ 11-23 มี.ค.

ได้มีการออกข้อกำหนด เกี่ยวกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ข้อห้าม ข้องดเว้นของบุคคลในพื้นที่ที่บังคับใช้ตามประกาศ มีเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้

เพื่อให้สามารถป้องกัน ควบคุม และแก้ไขเหตุการณ์ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ซึ่งมาตรา 29 และมาตรา 31 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้

โดยอาศัยอำนาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยความเห็นชอบของครม. เมื่อวันที่ 9 มี.ค. พ.ศ.2553 ออกข้อกำหนด ดังนี้

1. ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการ หรืองดเว้นการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินในอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในอาณาจักร (กอ.รมน.) และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน.

ทั้งนี้ ตามที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผอ.รมน. หรือผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ มีคำสั่ง หรือเป็นการปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ เพื่อป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร

2. ห้ามบุคคลใดเข้าหรือต้องออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานการที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกอ.รมน. และภายในระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของกอ.รมน.

ทั้งนี้ ตามที่ผอ.รมน.ร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผอ.รมน. หรือผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ ประกาศกำหนดเว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลที่มีประกาศของบุคคลดังกล่าวว่าเป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้น

3. ห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน

4. ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม หรือการใช้ยานพาหนะ หรือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ ทั้งนี้ ตามที่ผอ.รมน. ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผอ.รมน. หรือผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ ประกาศกำหนด

5. ให้บุคคลปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามชนิด ประเภท ลักษณะการใช้ หรือภายในเขตบริเวณพื้นที่ที่ผอ.รมน. ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผอ.รมน. หรือผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ ประกาศกำหนด

เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน

ในการนี้ ผอ.รมน.ร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผอ.รมน. หรือผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ จะกำหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควรเพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุได้

มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 11-23 มี.ค.2553

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: "ข้อปฏิบัติ-ข้อห้าม"ตามพ.ร.บ.มั่นคง

ตั้งหัวข้อ  sunny on Wed Mar 10, 2010 10:27 am

8จังหวัดพื้นที่กระทบต่อความมั่นคง

นอกจากการประกาศใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ครม. ได้มีมติออกประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในอาณาจักร มีเนื้อหาระบุสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม เป็นต้นไป มีแนวโน้มจะเกิดความวุ่นวาย

จากการที่มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มปลุกกระแสระดมมวลชน พร้อมระดมยานพาหนะจำนวนมาก นัดชุมนุมและเคลื่อนไหวตามเส้นทางและปิดล้อมสถานที่สำคัญในเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่บางส่วนของปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตโดยปกติของประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และการชุมนุมมีเจตนาดำเนินการในลักษณะยืดเยื้อ และยั่วยุให้เกิดความรุนแรง

เพื่อให้การบริหารจัดการในการรักษาความสงบและปลอดภัยมีเอกภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขมิให้สถานการณ์ขยายตัวลุกลาม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงฯ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

มาตรา 29 และมาตรา 31 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ครม.จึงมีมติ

1. ให้เขตพื้นที่กรุงเทพฯ, จ.นนทบุรี, อ.ธัญ บุรี อ.สามโคก อ.ลำลูกกา อ.คลองหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี, อ.กระทุ่มแบน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทร สาคร

อ.บางพลี อ.บางเสาธง อ.บางบ่อ อ.พระ ประแดง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปรา การ, อ.พุทธมณฑล อ.สามพราน อ.นคร ชัยศรี จ.นครปฐม, อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา, อ.บางปะอิน อ.บางไทร อ.ลาดบัวหลวง อ.วัง น้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

2. ให้กอ.รมน.ร เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และจัดทำแผนการดำเนินการในการบูรณาการ กำกับ ติดตามและเร่งรัดหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยว ข้อง ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นเพื่อปฏิบัติภารกิจนี้เป็นการเฉพาะ

มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 11-23 มี.ค.2553

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: "ข้อปฏิบัติ-ข้อห้าม"ตามพ.ร.บ.มั่นคง

ตั้งหัวข้อ  sunny on Wed Mar 10, 2010 10:27 am

ครม.อนุมัติใช้กฎหมาย18ฉบับคุมม็อบ

ครม.ประกาศใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ แล้ว ยัง ออกประกาศ เรื่องการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิ บัติหน้าที่ตามพ.ร.บ.ความมั่นคงฯ เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนี้

ครม.มีมติให้กอ.รมน. มีอำนาจดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต อนุมัติสั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟู หรือช่วยเหลือประชาชนในเขตท้องที่ที่มีการประกาศพื้นที่ และห้วงเวลาปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้

1. พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลา โหม พ.ศ.2551

2. พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547

3. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

4. พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530

5. พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

6. พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

7. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

8. พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522

9. พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535

10. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ.2490

11. พ.ร.บ.ว่าด้วยการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

12. พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

13. พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2550

14. พ.ร.บ.เครื่องวิทยุโทรคมนาคม พ.ศ. 2498

15. พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456

16. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เฉพาะบัญญัติที่เกี่ยวกับมูลนิธิและสมาคม

17. ประมวลกฎหมายอาญา

18. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจสืบ สวนและสอบสวน และการใช้อำนาจของพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ

ให้รวมถึงกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมด้วย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงฯ เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ให้มีอำนาจดำเนินการโดยให้ถือเสมือนเป็นเจ้าพนักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายนั้น

การใช้กฎหมายดังกล่าวให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็น และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ การดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว มิได้เป็นการทำให้การบังคับใช้กฎหมายของผู้รับผิดชอบเดิมหมดไป ซึ่งยังครอบคลุมหน้าที่ตามปกติ

มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 11-23 มี.ค.2553

หน้า 7

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ