ทางเสี่ยงสุดท้าย ก่อนกองทัพไทย กลายเป็นอาชญากรสงคราม

Go down

ทางเสี่ยงสุดท้าย ก่อนกองทัพไทย กลายเป็นอาชญากรสงคราม

ตั้งหัวข้อ  333Unit on Tue Mar 09, 2010 9:31 am
ประเทศไทยในปัจจุบัน(มีค.2553) ไม่ว่าใครที่ลงจากเครื่องบินแล้วเข้าสู่กรุงเทพฯ ก็จะต้องเกิดคำถามกับตัวเองว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในภาวะสงครามหรืออย่างไร ทำไมทหารพร้อมอาวุธสงครามยืนตามสี่แยก และห้างสรรพสินค้าเต็มไปหมด...ตกลงมันอะไรกันแน่ ? ทหารเขาเตรียมมาทำสงครามกับใคร ?

เมื่อเปิด TV ดูข่าว จึงได้ทราบว่า เป็นคำสั่งของคณะรัฐมนตรี ได้สั่งให้ทหารออกมาทำหน้าที่ป้องกันรักษาความมั่นคงของรัฐบาลตน โดยมีกองทัพเป็นผู้ใช้อาวุธและกำลังกระจายไปทั่วกรุง พร้อมที่จะปฏิบัติการทุกรูปแบบ แม้กระทั่งสังหารประชาชน อันเป็นพลเมืองของประเทศ เมื่อได้รับคำสั่งในทันทีโดยไม่ลังเล....

สิ่งที่ทำให้ทหารออกมาเต็มท้องถนน และจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยขณะนี้นั้น อาจเป็นเพราะใครบางคนพยายามปิดบังข้อมูล หรือ ความไม่รู้ในข้อกฏหมายสากลโลก ที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาทหาร ที่กระทำการใด ๆ ในการปราบปรามประชาชน จะต้องมีความผิดฐาน อาชญากรสงคราม เป็นความผิดระดับโลก...

ใครจะยื่นมือเข้าไปช่วย นายทหาร หรือ ผู้ปฏิบัติการตามคำสั่งที่มีมาจาก พรก.ความมั่นคงฯ เพราะมันไม่อาจอ้างให้พ้นผิดในศาลอาชญากรสงครามได้

ดังนั้น จึงนำเอาข้อกฏหมายอาชญากรสงคราม มาให้น้อง ๆ ทหารได้อ่าน และได้คิด พร้อมกับเตรียมตัวรับผิดชอบไว้ก่อนที่จะสาย....จะได้ไม่บอกว่า..." ก็ผมไม่รู้นี่ครับ !!"

Article 28
Responsibility of commanders and other superiors
ความรับผิดของผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอื่นๆ
In addition to other grounds of criminal responsibility under this Statute for crimes within the jurisdiction of the Court:

A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces, where:
ผู้บังคับหน่วยทหาร หรือผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหน่วยทหาร จะรับผิดทางอาญาเมื่อกำลังทหารนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของตน หรือ เกิดจากความล้มเหลวในการควบคุมอย่างเหมาะสมต่อกำลังนั้น

(i) That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes; and
ผู้บังคับหน่วยทหารหรือบุคคลใดนั้นไม่ว่าจะรู้หรือรับผิดชอบในเวลานั้น ควรทราบว่ากำลังของตนกำลังกระทำอาชญากรรม

(ii) That military commander or person failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.
ผู้บังคับหน่วยทหารหรือบุคคลใดนั้น ล้มเหลวในการวางมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดและรับผิดชอบภายใต้อำนาจเพื่อป้องกัน หรืออดกลั้นต่อภาระที่ได้รับ หรือเสนอกรณีนั้นต่อผู้มีอำนาจหน้าที่สำหรับการสอบสวนและฟ้องร้อง

(b) With respect to superior and subordinate relationships not described in paragraph (a), a superior shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by subordinates under his or her effective authority and control, as a result of his or her failure to exercise control properly over such subordinates, where:
ตามวรรคแรก จากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาจะรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้การควบคุมของตน เนื่องจากความล้มเหลวในการแสดงการควบคุมที่เหมาะสมต่อผู้ใต้บังคับบัญชานั้น เมื่อ

(i) The superior either knew, or consciously disregarded information which clearly indicated, that the subordinates were committing or about to commit such crimes;
ผู้บังคับบัญชาได้ทราบหรือไม่สนใจข้อมูลอย่างที่วิญญูชนพึงทำ ซึ่งแสดงชัดว่า ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำหรือกำลังจะกระทำอาชญากรรม

(ii) The crimes concerned activities that were within the effective responsibility and control of the superior; and
อาชญากรรมนั้นเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการภายใต้ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชานั้น และ

(iii) The superior failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.
ผู้บังคับบัญชาล้มเหลวที่จะมีมาตรการที่จำเป็นและมีเหตุผล ภายใต้อำนาจของตนในการป้องกันและอดกลั้นต่อการทำภารกิจ หรือส่งกรณีนั้นให้กับหน่วยงานผู้มีอำนาจในการสอบสวนและฟ้องร้อง

Article 33
Superior orders and prescription of law

1. The fact that a crime within the jurisdiction of the Court has been committed by a person pursuant to an order of a Government or of a superior, whether military or civilian, shall not relieve that person of criminal responsibility unless:
ความจริงที่ว่าอาชญากรรมที่ได้กระทำโดยบุคคลที่กระทำตามคำสั่งของรัฐบาลหรือผู้บังคับบัญชา ไมว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือนก็ตาม จะไม่สามารถนำมาอ้างได้จากความรับผิดทางอาญา ยกเว้น

(a) The person was under a legal obligation to obey orders of the Government or the superior in question;
บุคคลนั้นอยู่ภายใต้ความผูกพันที่จะต้องเชื่อฟังคำสั่งของรัฐบาลหรือผู้บังคับบัญชา (ประเทศไทยมีข้อยกเว้นไว้ว่า ทหารจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การนำอาวุธสงครามมาใช้ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเพราะเกินกว่าเหตุของการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเปรียบได้กับตำรวจ ดังนั้น ทหารจะไม่สามารถยกข้ออ้างนี้มาเพื่อพ้นผิดได้)

(b) The person did not know that the order was unlawful; and
บุคคลนั้นไม่รู้ว่า คำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ (กรณีนี้ทหารไทยไม่ได้รับการยกเว้นจาก ข้อบังคับทหารที่ระบุไว้แล้ว)

(c) The order was not manifestly unlawful.
คำสั่งนั้นไม่แน่ชัดว่าผิดกฎหมายหรือไม่ (ทหารไทยผิดกฎหมายตั้งแต่นำอาวุธสงครามออกมาใช้กับประชาชนซึ่งไม่ใช่คู่สงครามแล้ว)

2. For the purposes of this article, orders to commit genocide or crimes against humanity are manifestly unlawful.
กรณีคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ(กรณีนี้คือประชาชนคนไทยซึ่งชุมชนระหว่างประเทศถือว่าเป็นมนุษยชาติ ไม่ใช่ทาสของใคร) เป็นการกระทำผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง (ซึ่งหมายความว่า ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับการเอาอาวุธมายิงใส่ประชาชนต้องผิดกฎหมายในทุกกรณี)

มาตราที่ยกขึ้นมานี้มาจากสนธิสัญญากรุงโรม (Rome Statue) นักกฎหมายระหว่างประเทศจะทราบดี ส่วนศาลที่จะพิจารณาพิพากษาคดีนี้จะเป็นศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal court : ICC) และได้มีการตัดสินประหารชีวิตผู้นำของประเทศต่างๆมามากแล้ว

สำหรับกรณีนี้เป็นเรื่องของทหารที่จับอาวุธโดยเฉพาะ จึงขอเตือนไว้ด้วยความหวังดี และกรณีที่เป็นผู้บังคับบัญชาแต่ทำเป็นว่าไม่อยู่ให้ผู้อื่นรักษาราชการแทน ก็ไม่พ้นความผิดนี้ได้ ดังรายละเอียดที่ได้แสดงมาแล้วนี้ จึงขอให้พิจารณาชั่งใจให้ดี และนำทหารกลับกรมกองเสีย ปล่อยให้การเมืองแก้ปัญหาด้วยการเมือง มนุษยชาติเดินทางมาไกลเกินกว่าจะเป็นทาส หรือไพร่แล้วและ ชุมชนระหว่างประเทศไม่เคยให้อภัยสำหรับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเพราะเขาถือว่าทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน

สนธิสัญญากรุงโรมที่ยกมาให้พิจารณานี้ จะเป็นครั้งแรกที่ผู้บังคับบัญชาในกองทัพไทย ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาล โดยอ้างว่าต้องทำตามเพราะเป็นไปตามอำนาจแห่ง พรก.ความมั่นคง และ/หรือ อยู่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาล ก็ไม่ใช่ข้ออ้างอันจะทำให้ผู้สั่งการ(ผู้บังคับบัญชากองทหาร,กองกำลัง ทุกระดับ) ให้พ้นจากการตกเป็นจำเลยของศาลอาญา ในข้อหาอาชญากรสงคราม อันมีโทษสถานเดียวคือประหารชีวิต ซึ่งปรากฏตามตัวอย่างคดี ผู้บังคับบัญชาทหารภายใต้คำสั่งนายพลมิยาเซวิค ประธานาธิบดี ได้ถูกพิพากษาให้ประหารชีวิตทั้งหมด โดยมิอาจอุธรณ์ฏีกา มาแล้ว

..... ข้ออ้าง ที่ได้ฟังจากน้อง ๆ ที่บอกพี่ว่า "...ผมยังไงก็ต้องเคารพและปฏิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา ผมเคารพและปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เพราะผมเป็นทหาร..." มันถูกต้องจริงละหรือ น้อง ๆ ลืมไปอย่างหนึ่งหรือเปล่าว่า

..... คำสั่งที่มิชอบด้วยกฏหมาย ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่จำต้องปฏิบัติ !!!

หรือหากว่า ยังจะดันทุรัง ปฏิบัติตามคำสั่งอันมิชอบด้วยกฏหมาย มันก็ไม่มีใครช่วยได้ เตรียมตัวไปขึ้นศาลโลกกันเองละกัน...แต่คงไม่มีประชาชนคนไหน หรือ กรมกองต้นสังกัดที่จะสนับสนุนด้านนักกฏหมายไปแก้ต่างให้ในศาลอาชญากรสงคราม อย่างแน่นอน !!!

แล้วจะหาว่าไม่เตือน
avatar
333Unit

จำนวนข้อความ : 129
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทางเสี่ยงสุดท้าย ก่อนกองทัพไทย กลายเป็นอาชญากรสงคราม

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Tue Mar 09, 2010 10:05 am


_________________
ความระแวง และสงสัย ก่อให้เกิดการค้นคว้าหาความเป็นจริง
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทางเสี่ยงสุดท้าย ก่อนกองทัพไทย กลายเป็นอาชญากรสงคราม

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Mar 14, 2010 4:48 pmทหารที่ประทับปืนยิงวิถีราบใส่พลเรือนนั้น มีความผิดอาญาฐานพยายามฆ่าแล้วไม่สามารถหลีกเลี่ยงความผิดนี้ได้

หากมวลชนมีการถ่ายรูปและบันทึกภาพที่ดีแล้วจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทหารไม่ได้มีการกระทำตามขั้นตอน

ถ้ามาถึงกวาดล้างทันทีตามที่นายเขาสั่งก็เป็นความผิดสำเร็จทันที

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทางเสี่ยงสุดท้าย ก่อนกองทัพไทย กลายเป็นอาชญากรสงคราม

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Mar 14, 2010 4:49 pm

กฎการใช้กำลังของทหารต่อพลเรือนในโลกสมัยใหม่เกิดขึ้นทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่เกิดสงครามกลางเมืองหรือการควบคุมความไม่สงบภายหลังสงคราม

ปกติจะเป็นมติของสหประชาชาติซึ่งทหารไทยก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าการบังคับให้เกิดสันติภาพ (peace keeping operations) ซึ่งโดยนัยแล้วหมายถึงการใช้กำลังทางทหารในการปฏิบัติการ เช่นในกรณีของอิรัก และโซมาเลีย เป็นต้น

กฎการใช้กำลัง กฎการปฏิบัติการ หรือกฎการปะทะ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Rule of Engagement (ROE) ซึ่งเป็นหลักสากล ทหารไทยแม้จะอ้างว่ามีกฎหมายอะไรก็ตาม ก็ยังต้องทำตามกฎสากลเช่นว่านี้ มิฉะนั้นแล้วในข้อบังคับของทหารเองก็นับว่าเป็นความผิด

กฎการใช้กำลังนั้น มีข้อยกเว้นแต่เพียงว่าหากมีอันตรายต่อทหารหรือหน่วยทหาร ก็สามารถป้องกันตัวได้โดยชอบ ซึ่งทหารมักนำมาอ้างบ่อยๆ แต่เพราะทหารมักไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกฎหมาย อ่านหนังสือน้อย ฟังแต่ผู้บังคับบัญชาที่ไม่มีความรู้

ความผิดพลาดต่างๆในเรื่องของกฎเกณฑ์นี้จึงอาจเกิดขึ้นได้ และอาจนำไปสู่การตัดสินประหารชีวิตผู้บังคับหน่วยทหาร และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นนั้นในที่สุด

กฎการใช้กำลังส่วนแรกขอยกมาจากบทความของ ร้อยโท อริย วิมุติสุนทร นายทหารพระธรรมนูญ กรม 1 รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นหน่วยในกรุงเทพฯ ที่จะใช้ปฏิบัติการกับฝ่ายเสื้อแดงในครั้งนี้ด้วย โดยจะขอหยิบยกมาเฉพาะที่น่าสนใจดังนี้

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทางเสี่ยงสุดท้าย ก่อนกองทัพไทย กลายเป็นอาชญากรสงคราม

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Mar 14, 2010 4:50 pm

“...แนวทางปฏิบัติทั่วไป ในการใช้กำลัง

๑. หากเป็นไปได้ ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการใช้กำลัง

๒. หากจำเป็นให้ใช้กำลัง ให้น้อยที่สุด

๓. พิจารณาระดับกำลัง

๓.๑ การโน้มน้าวด้วยวาจา

๓.๒ เทคนิคการป้องกันตัวแบบไม่ใช้อาวุธ

๓.๓ สิ่งระคายเคืองที่เป็นละอองสารเคมี เช่น แก๊ซน้ำตา ฯลฯ

๓.๔ การใช้กระบองของสารวัตรทหาร

๓.๕ การใช้สุนัขทหาร

๓.๖ การแสดงให้เห็นอาวุธสังหาร

๓.๗ การใช้กำลังที่ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต

๔. ห้ามมิให้ใช้การยิงเตือน (warning shots) สาเหตุ เนื่องจากในสถานการณ์ที่มีความสับสนนั้น เสียงที่ดัง มาจากการยิงเตือนนั้น อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไปได้หลายทาง เช่น เข้าใจว่าเกิดการปะทะขึ้นแล้ว หรือผู้ถูกยิงเตือนเข้าใจว่ากำลังถูกทำการยิง ฯลฯ ซึ่งมักจะส่งผลให้บุคคลอื่นๆ รวมทั้งผู้ที่ถูกยิงเตือนนั้น รู้สึกถึง “ภัย” ที่อาจจะเกิดขึ้น และด้วยสัญชาตญาณจะพยายามที่จะหลบหลีกออกจากบริเวณดัง กล่าว ( getaway from the area) ให้รวดเร็วที่สุด ซึ่งจะยิ่งทำให้การควบคุมเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้จากผล การศึกษา การใช้การยิงเตือน ยังมักจะก่อให้เกิดอันตรายเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนขึ้นฟ้า ซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์ กระสุนก็จะต้องไปตกยังที่แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งอาจถูกคนหรือทรัพย์สินเสียหาย หากเป็นการยิงขึ้นฟ้าไปตรงๆ ก็จะพบว่ากระสุนจะตกกลับมาถูกคนหรือทรัพย์สินในบริเวณที่ทำการยิงขึ้นไปนั่นเอง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น การยิงปืนเฉลิมฉลองในงานเทศกาลต่างๆ เมื่อมีคนตายหรือบาดเจ็บ มักจะพบว่าเกิดจากกระสุนที่ตกลงมานั่นเอง หรือกรณีการยิงปืนลงพื้นนั้น ยิ่งพบว่ามีอันตรายมาขึ้นไปอีก โดยเฉพาะเราไม่ทราบเลยว่ากระสุนจะแฉลบไปทางใด และจะถูกใครได้รับบาดเจ็บบ้าง

๕. หากเวลาและสถานการณ์อำนวย บุคคลที่แสดงอาการเป็นภัย ควรได้รับการเตือนและได้รับโอกาสที่จะหยุดการกระทำที่เป็นภัยนั้น

๖. ใช้การเปิดเผยให้เห็นว่าพาอาวุธเท่านั้น การชักอาวุธปืนออกมาจากซองปืน จริงๆนั้น ใช้เฉพาะกรณีมีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อได้ว่าอาจจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธ เท่านั้น...”

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทางเสี่ยงสุดท้าย ก่อนกองทัพไทย กลายเป็นอาชญากรสงคราม

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Mar 14, 2010 4:50 pm

ในส่วนแรกนี้ จะเห็นได้ว่าทหารไม่ได้รับอนุญาตให้ถือปืนในลักษณะพร้อมยิงตั้งแต่แรก (คงต้องสะพายปืนเฉย) และห้ามการยิงเตือน การยิงลงพื้นหรือกรณีใดๆที่จะทำให้พลเรือนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

จริงอยู่ไม่ได้ห้ามการใช้อาวุธสังหาร แต่จะทำได้ต่อเมื่อมีอันตรายถึงชีวิตของทหารเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า หากการชุมนุมสามารถป้องกันการสร้างสถานการณ์ได้ดีพอ เหตุและเงื่อนไขที่ทหารจะใช้อาวุธนั้นจะไม่มี ยิ่งไปกว่านั้นแม้มีเหตุจากที่อื่น ก็ไม่ได้หมายความว่าพลเรือนที่อยู่ตรงหน้าทหารจะเป็นภัยถึงชีวิตเช่นนั้นเหมือนกัน

ดังนั้นจึงแน่นอนว่าในกรณีสงกรานต์เลือดทหารที่ประทับปืนยิงวิถีราบใส่พลเรือนนั้น มีความผิดอาญาฐานพยายามฆ่าแล้วไม่สามารถหลีกเลี่ยงความผิดนี้ได้ หากมวลชนมีการถ่ายรูปและบันทึกภาพที่ดีแล้วจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าทหารไม่ได้มีการกระทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นคือ การใช้วาจา การใช้สุนัข การแสดงอาวุธแต่ไม่ประทับปืน ฯลฯ มาก่อนหรือไม่

ถ้ามาถึงกวาดล้างทันทีตามที่นายเขาสั่งก็เป็นความผิดสำเร็จทันที

นกรณีที่จะใช้อาวุธสังหาร จะทำได้อย่างไร ร้อยโท อริย ฯ กล่าวต่อไปว่า

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทางเสี่ยงสุดท้าย ก่อนกองทัพไทย กลายเป็นอาชญากรสงคราม

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Mar 14, 2010 4:51 pm

“...แนวทางทั่วไปในการ ใช้กำลังที่อันตรายถึงชีวิต

๑. ยิงเพื่อให้ผู้ที่ถูก ยิงหมดความสามารถ

๒. ยิงโดยคำนึงถึงผู้ที่ไม่เป็นภัยที่อยู่ข้างเคียง

๓. ใช้กำลังทหารเฉพาะเมื่อจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น กล่าวคือ

๓.๑ เมื่อใช้วิธีที่อันตรายน้อยกว่าแล้วไม่เป็นผล

๓.๒ ไม่เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ที่ไม่เป็นภัย

๓.๓ มีความจำเป็นสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์

การใช้กำลังสังหารจะ กระทำเฉพาะเพื่อ

๑. ป้องกันตัวจากอันตรายอันจะเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างรุนแรง

๒. ป้องกันอาชญากรรมที่อันตรายถึงชีวิตหรือบาดเจ็บขั้นร้ายแรง

๓. ป้องกันการขโมยหรือ การก่อวินาศกรรมต่อทรัพย์สินอันมีค่าต่อความมั่นคงของชาติ

๔. ป้องกันการขโมยหรือ การก่อวินาศกรรมต่อทรัพยากรที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงได้

๕. ป้องกันความเสียหาย ของสาธารณูปโภคที่สำคัญ

๖. จับกุมบุคคลที่ก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามเฉพาะหน้า

๗. ป้องกันการหลบหนีของ นักโทษที่ก่ออาชญากรรมเกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม

เฉพาะหน้า ...”

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทางเสี่ยงสุดท้าย ก่อนกองทัพไทย กลายเป็นอาชญากรสงคราม

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Mar 14, 2010 4:53 pm

หมายเหตุ : เพื่อให้เห็นภาพของ กฎการใช้กำลังที่เป็นสากล จึงจะขอนำแนวทางของกองทัพสหรัฐในโซมาเลียมาพ่วงไว้ให้ผู้ที่ชอบอ่านภาษาอังกฤษ ได้พิจารณาโดยจะไม่แปลความเพราะมีความคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว

ROE Card

Rules of Engagement
Joint Task Force for Somalia Relief Operations
Ground Forces

Nothing in these rules of engagement limits your right to take appropriate action to defend yourself and your unit.

1. You have the right to use force to defend yourself against attacks or threats of attack.

2. Hostile fire may be returned effectively and promptly to stop a hostile act.

3. When US forces are attacked by unarmed hostile elements, mobs, and/or rioters, US forces should use the minimum force necessary under the circumstances and proportional to the threat.

4. You may not seize the property of others to accomplish your mission.

5. Detention of civilians is authorized for security reasons or in self-defense.

Remember

· The United States is not at war.

· Treat all persons with dignity and respect.

· Use minimum force to carry out the mission.

· Always be prepared to act in self-defense.

Rules of Engagement for
Operation Provide Comfort
(As Authorized by JCS [EUCOM Dir 55-47])

1. All military operations will be conducted in accordance with the laws of war.

2. The use of armed force will be utilized as a measure of last resort only.

3. Nothing in these rules negates or otherwise overrides a commander's obligation to take all necessary and appropriate actions for his unit's self-defense.

4. US forces will not fire unless fired upon unless there is clear evidence of hostile intent.

Hostile Intent - The threat of imminent use of force by an Iraqi force or other foreign force, terrorist group, or individuals against the United States, US forces, US citizens, or Kurdish or other refugees located above the 38th parallel or otherwise located within a US or allied safe haven refugee area. When the on-scene commander determines, based on convincing evidence, that hostile intent is present, the right exists to use proportional force to deter or neutralize the threat.

Hostile Act - Includes armed force directly to preclude or impede the missions and/or duties of US or allied forces.

5. Response to hostile fire directly threatening US or allied care shall be rapid and directed at the source of hostile fire using only the force necessary to eliminate the threat. Other foreign forces as (such as reconnaissance aircraft) that have shown an active integration with the attacking force may be engaged. Use the minimum amount of force necessary to control the situation.

6. You may fire into Iraqi territory in response to hostile fire.

7. You may fire into another nation's territory in response to hostile fire only if the cognizant government is unable or unwilling to stop that force's hostile acts effectively or promptly.

8. Surface-to-air missiles will engage hostile aircraft flying north of the 36th parallel.

9. Surface-to-air missiles will engage hostile aircraft south of the 36th parallel only when they demonstrate hostile intent or commit hostile acts. Except in cases of self-defense, authorization for such engagements rests with the designated air defense commander. Warning bursts may be fired ahead of foreign aircraft to deter hostile acts.

10. In the event US forces are attacked or threatened by unarmed hostile elements, mobs, or rioters, the responsibility for the protection of US forces rests with the US commanding officer. The on-scene commander will employ the following measures to overcome the threat:

a. Warning to demonstrators.

b. Show of force, including the use of riot control formations.

c. Warning shots fired over the heads of hostile elements.

d. Other reasonable use of force necessary under the circumstances and proportional to the threat.

11. Use the following guidelines when applying these rules:

a. Use of force only to protect lives.

b. Use of minimum force necessary.

c. Pursuit will not be taken to retaliate; however, immediate pursuit may begin and continue for as long as there is an immediate threat to US forces. In the absence of JCS approval, US forces should not pursue any hostile force into another nation's territory.

d. If necessary and proportional, use all available weapons to deter, neutralize, or destroy the threat as required.

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทางเสี่ยงสุดท้าย ก่อนกองทัพไทย กลายเป็นอาชญากรสงคราม

ตั้งหัวข้อ  kiagenwa on Sun Mar 14, 2010 5:17 pm

แล้วตอนโน้นนนน อ่ะ
หมายถึง 14 ตุลา
ตอนโน้นมีการจัดการพวกทหารและนักการเมืองด้วยกฏหมายอะไรประเภทนี้หรือเปล่าครับ

ถามเฉยๆ อยากรู้ แหะๆ

kiagenwa

จำนวนข้อความ : 20
Registration date : 24/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทางเสี่ยงสุดท้าย ก่อนกองทัพไทย กลายเป็นอาชญากรสงคราม

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun Mar 14, 2010 5:23 pm

kiagenwa พิมพ์ว่า:แล้วตอนโน้นนนน อ่ะ
หมายถึง 14 ตุลา
ตอนโน้นมีการจัดการพวกทหารและนักการเมืองด้วยกฏหมายอะไรประเภทนี้หรือเปล่าครับ

ถามเฉยๆ อยากรู้ แหะๆ

ตอนโน้น กับตอนนี้ ต่างเวลากัน

ตอนโน้นไม่มีการจัดการกับทหาร

แต่ครั้งนี้ ไม่รอด....

ลองดูก็แล้วกัน

แล้วอย่าหาว่าไม่เตือน

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทางเสี่ยงสุดท้าย ก่อนกองทัพไทย กลายเป็นอาชญากรสงคราม

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sun May 16, 2010 11:29 pm

ปั่นกระทู้อ่ะ

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทางเสี่ยงสุดท้าย ก่อนกองทัพไทย กลายเป็นอาชญากรสงคราม

ตั้งหัวข้อ  Neo on Mon May 17, 2010 7:52 am

avatar
Neo

จำนวนข้อความ : 213
Registration date : 02/03/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทางเสี่ยงสุดท้าย ก่อนกองทัพไทย กลายเป็นอาชญากรสงคราม

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Fri May 21, 2010 10:43 pm

Amnesty International: Military must halt reckless use of lethal force

Thai soldiers must immediately stop firing live ammunition into several large areas in Bangkok where anti-government protesters are gathered, Amnesty International said today.

"Eye-witness accounts and video recordings show clearly that the military is firing live rounds at unarmed people who pose no threat whatsoever to the soldiers or to others," said Benjamin Zawacki, Amnesty International's Thailand specialist. "This is a gross violation of a key human right--the right to life".

"Deliberately firing live ammunition at unarmed people, whether they be protesters or otherwise and who pose no credible threat to anyone else, is unlawful", said Zawacki.

Since 13 May, when the government began "Operation Rachaprasong", soldiers have fired rubber and live rounds in and around protest sites in several parts of Bangkok. The government claims that there are around 500 "terrorists" hiding among the protesters.

At least 35 unarmed protesters have been killed. The dead include two medics who were wearing white medical uniforms with visible red crosses, shot on 15 and 16 May; and a 17 year-old boy, shot on 15 May. Maj. Gen. Khattiya Sawatdiphon (known as "Seh Daeng"), a military advisor for the protesters, was struck by a sniper's bullet on 14 May and died on 17 May. In addition another soldier has been killed.

Over 200 people have been injured, including several Thai and foreign journalists, and a 10 year-old boy.

"The government cannot allow soldiers to essentially shoot at anyone within an area it wishes to control", said Zawacki.

The government's Rules of Engagement, as articulated by its Center for Resolution of Emergency Situation (CRES) on 14 May, state that live rounds may only be used as warning shots fired into the air, in self-defense, or when forces can clearly see those the security forces consider as "terrorists". On 16 May, CRES declared several areas just adjacent to the protest site as "live fire zones".

Several eye-witnesses told Amnesty International that they witnessed soldiers shooting into the area using long-range rifles--at a distance from which the victims were not likely to present any danger.

CRES Spokesperson Col. Sansern Kaewkamnerd said on 14 May that troops would keep a distance from the protesters, and would use live ammunition to stop people from coming closer. When shooting to stop protesters, troops would aim below the knee and fire only one bullet at a time.

"This is unacceptable under international law and standards, which provide that firearms may be used only as a last resort, when a suspected offender offers armed resistance or otherwise jeopardizes the lives of others, and less extreme measures are not sufficient to restrain or apprehend the suspected offender. Outside of clear situations of self-defence, riot control should be performed by trained police using non-lethal equipment, not by soldiers using live ammunition," said Zawacki.

BP: Well, when you open your eyes (beyond what CRES shows and claims), there are plenty of videos showing unarmed people being shot and killed. Here is just one example (English subtitles provided).

Now, of course, this does not mean what many of the protesters have done is also not unlawful, but two wrongs don't make a right. Also, the wrong of killing unarmed civilians is much greater than firing a slingshot.

http://uk.asiancorrespondent.com/bangkok-pundit-blog/amnesty-international-military-must-halt-reckless-use-of-lethal-force

_________________
ความระแวง และสงสัย ก่อให้เกิดการค้นคว้าหาความเป็นจริง
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ