ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม

Go down

ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม

ตั้งหัวข้อ  sunny on Mon Jan 11, 2010 9:26 pm

โดยที่แผนแม่บทการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจากกรรมการทุกระดับ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภากลาโหม เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพยึดถือปฏิบัติ

ปรับโครงสร้างใหม่ ลดสายบังคับบัญชา เน้นประสิทธิภาพ


โดยที่แผนแม่บทการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจากกรรมการทุกระดับ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภากลาโหม เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพยึดถือปฏิบัติ โดยมีกรอบระยะเวลาการปฏิบัติตามแผนแม่บท กำหนดเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ โดยแบ่งห้วงเวลาเป็นระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว มีสาระสำคัญ ๒ เรื่องคือ การปรับปรุงโครงสร้าง และ การปรับปรุงระบบงาน

การปรับปรุงโครงสร้าง ได้แก่ การดำเนินการเรื่องการปรับโอนหน่วย การแปรสภาพหน่วย การรวมหน่วยที่มีภารกิจเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน การยุบหน่วย การปรับการจัดหน่วยให้เกิดประสิทธิภาพ และการจัดตั้งหน่วยเพื่อรองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น การจัดส่วนราชการกระทรวงกลาโหม จึงประกอบด้วย ๔ ส่วนคือ สำนักงานรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดกระทรวง, กรมราชองครักษ์ และกองทัพไทย ( ประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย, ทบ., ทร. และ ทอ.)

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม

ตั้งหัวข้อ  sunny on Mon Jan 11, 2010 9:28 pm

การปรับปรุงระบบงาน ที่สำคัญได้แก่

๑. การเปลี่ยนแปลงกำหนดให้งานด้านการศึกษาของทุกหน่วย อยู่ในความรับผิดชอบสายงานด้านกำลังพล

๒. การแบ่งมอบความรับผิดชอบที่ชัดเจนในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนเรื่องการส่งกำลังบำรุงของกองทัพไทย

๓. การถ่ายโอนกิจการสนับสนุนบางส่วนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักเข้าสู่ระบบการจ้างเหมา หรือการจัดหน่วยงานรูปแบบพิเศษ

๔. การกำหนดให้มีการบูรณาการแผนงานด้านการข่าว การพัฒนาประเทศช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ

๕. การปรับจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ และประจำหน่วยให้เหมาะสม โดยให้มีการปรับลดกำลังพลร้อยละ ๑๐ ภายในระยะเวลา ๕๑๐ ปี

๖. การกำหนดให้กองทัพจัดหาสิ่งอุปกรณ์จากแหล่งผลิตของหน่วยในสายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

๗. การปรับปรุงระบบการควบคุมอำนวยการยุทธ และการฝึกศึกษา เพื่อให้กองทัพไทยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมได้ดียิ่งขึ้น

๘. การปรับปรุงระบบงานการวิจัยและพัฒนาการทหาร เพื่อให้มีขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นผลทำให้ประหยัดงบประมาณในการจัดหาหรือซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ

๙. การจัดทำแผนแม่บทและมาตราฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทำให้เกิดบูรณาการที่เป็นมาตราฐานเดียวกัน พัฒนาก้าวไปสู่ความเป็นกระทรวงกลาโหมอิเลคทรอนิกส์ หรือ e-defence

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม

ตั้งหัวข้อ  sunny on Mon Jan 11, 2010 9:53 pm

แผนงานการกำลังพล 5 แผนงาน ที่บรรจุไว้ในแผนแม่บทการปรับปรุงโครงสร้าง กห. พ.ศ.2550

แผนงานที่ 1

แผนงานการปรับขนาดอัตรากำลังพลให้เหมาะสมกับภารกิจ


แผนงานที่ 2

แผนงานการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการ กำลังพล กห.
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี


แผนงานที่ 3

แผนงานการพัฒนาบุคลากรของ กห. และการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


แผนงานที่ 4

แผนงานการปรับปรุงระบบโครงสร้างเงินเดือนและ ค่าตอบแทนของข้าราชการทหาร


แผนงานที่ 5

แผนงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บท ฯงานสำคัญที่ดำเนินการ

๑. การดำเนินการในเรื่อง ข้าราชการพลเรือนกลาโหม
๒. การปรับลดจำนวน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และประจำหน่วย ลดลงสู่จำนวนที่เหมาะสมตามห้วงเวลาที่กำหนด
๓. การดำเนินการในระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร
๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มประจำหน่วย
๕. การจัดกลุ่มงานให้ประจำหน่วยปฏิบัติงาน

ข้าราชการพลเรือนกลาโหม

๑. แนวความคิดในการแก้ไขปัญหาด้านกำลังพล
๒. หน่วยงานใดที่จะกำหนดให้มีข้าราชการพลเรือนกลาโหม
๓. ควรมีหน่วยงานกลางหรือไม่
๔. ระเบียบที่จะนำมาใช้
๕. ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

๑. หลักเกณฑ์, ระเบียบที่ใช้ในปัจจุบัน
๒. แนวความคิดในการกำหนดหลักเกณฑ์ ฯ
๓. ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการปัจจุบัน
๔. หากมีระเบียบที่จะนำมาใช้ในภาพรวมของ กห. เหมาะสมหรือไม่
๕. รูปแบบหรือหลักเกณฑ์ วิธีการ
๖. ปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ

http://www.person.rtaf.mi.th/activity/act_2009/0730/institute_pp.ppt

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม

ตั้งหัวข้อ  sunny on Mon Jan 11, 2010 9:57 pm


พระราชบัญญัติ

จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม

พ.ศ. ๒๕๕๑


มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ข้าราชการทหาร” หมายความว่า ข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร

“ข้าราชการพลเรือนกลาโหม” หมายความว่า ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการในกระทรวงกลาโหมในตำแหน่งที่มิใช่อัตราทหารและไม่มีชั้นยศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง

“ทหารกองประจำการ” หมายความว่า ทหารกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

“นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม” หมายความว่า นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร

“เจ้าหน้าที่ทางทหาร” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้

“การใช้กำลังทหาร” หมายความว่า การใช้ทหารตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ข้าราชการพลเรือนกลาโหม และเจ้าหน้าที่ทางทหาร เพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม

ตั้งหัวข้อ  sunny on Mon Jan 11, 2010 10:05 pm

เอ่อ...คือว่า...คือ...

ได้ยินข่าว...แว่วๆมา

อยากถาม...ว่า...

จริงหรือไม่...ที่ว่า...

นายทหาร...ยศ...พันเอก(พิเศษ) อาจถูกปรับไปเป็น "ข้าราชการพลเรือนกลาโหม" ได้


_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม

ตั้งหัวข้อ  sunny on Wed Jan 13, 2010 5:08 pm

ไม่ยักกะมีใครเข้ามาตอบ


_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม

ตั้งหัวข้อ  sunny on Tue Jan 26, 2010 1:38 pm

ไม่มีใครตอบ งั้นก็ขอแสดงความรู้สึกเองก็แล้วกัน เพราะดูท่าทางคงเช็คข่าวกันพอดู

ก็ลองมานั่งคิด นอนคิดว่า หากเราเป็นนายทหาร กว่าจะไต่เต้าตำแหน่งมาจนถึงยศพันเอกพิเศษได้

ก็ใช้เวลานานหลายปี สร้างผลงานต่างๆนานา อย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี(มั้ง)

แต่พอได้ยศพันเอกพิเศษแล้ว ตำแหน่งประจำกลับไม่มี ต้องบินถลาเล่นลม หาที่อยู่เอาเอง

ทั้งๆที่ถัดจากยศพันเอกพิเศษ ก็ขึ้นนายพลกันแล้ว

ใครโชคดีก็ขึ้นนายพล ได้ตำแหน่งใหญ่โต ใครไม่ขวนขวายก็หยุดยืนอยู่ที่เดิม ยศเดิม

แต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว แทนที่จะอยู่ที่ยศเดิม เดินไปเดินมาอาจไปเจอกองขี้หมา แล้วสะดุดล้ม

"จากพันเอกพิเศษ กลายเป็น ข้าราชการพลเรือนกลาโหม"

"จากเครื่องแบบ กลายเป็น ใส่สูท ผูกเนคไท"


ไม่อยากนึกสภาพเลยว่า นายทหารที่โดนกระทำเช่นนี้ จะตกอยู่ในสภาพใด

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม

ตั้งหัวข้อ  sunny on Tue Jan 26, 2010 1:57 pm

ใครที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมา จุดประสงค์ก็เพื่อทำลายกองทัพแบบเต็มๆ

โดยเฉพาะทำลายขวัญและกำลังใจของเหล่านายทหาร

กองทัพที่ว่าแข็งแกร่ง แข็งแรง และมั่นคง ยังถูกทำลายได้ทั้งภายในและภายนอก

แล้วหากว่านโยบายนี้ ถูกนำมาใช้ปฏิบัติจริงเมื่อไหร่

ไม่อยากนึกเลยว่า จะยังมีนายทหารเหลืออีกกี่คน ที่ยังซื่อสัตย์ต่ออาชีพและหน้าที่ของตัวเอง

นายทหารกว่า 80% พวกเขาเกิดมาเพื่อที่จะเป็นทหาร มีชีวิตอยู่ในกฏ กรอบ ระเบียบ วินัย

แม้จะใช้ชีวิตอยู่กับพลเรือน แต่ก็หาได้รู้ว่าชีวิตพลเรือนในสังคมทั่วไป เป็นเช่นไร

แล้วอยู่ดีๆ คนที่เป็นทหารมาเกือบชั่วชีวิตราชการ แต่สุดท้ายกลายเป็นพลเรือน(ข้าราชการพลเรือนกลาโหม)ก่อนเกษียณ

ไม่บ้า ก็ตายไปเลย หรือไม่ก็ตายทั้งเป็น กลายเป็นโรคซึมเศร้า ร้ายแรงสุดๆก็โน่นเลย นักฆ่าบ้าเลือด

แต่ไม่รู้ว่าเราจะไปคิดแทนเขาทำไมนะ ทหารเอง เขายังเฉยๆ ไม่กระโตกกระเตกใดๆ

หรือว่าพวกเขาเหล่านั้นจะยอมรับกันได้นะ!!!!???

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม

ตั้งหัวข้อ  พีพี on Tue Jan 26, 2010 2:06 pm

ไม่รู้เกี่ยวกันรึปล่าว

แต่ทหารนอกราชการ (แบบพี่กลด) เจ๋งดีออก เคลื่อนไหวเป็นอิสระสุดๆ ไม่ชอบใครก็แอนตี้ได้เต็มที่
แสดงออกทางการเมืองภาคประชาชนได้เต็มที่ ด่าได้เต็มปากเต็มคำ ไม่ต้องกลัวนายเหล่ Very Happy

เอ๊ะ หรือเป็นเฉพาะบุคคล มิเกี่ยวกับโครงสร้าง Surprised
avatar
พีพี

จำนวนข้อความ : 124
Registration date : 06/12/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม

ตั้งหัวข้อ  sunny on Tue Jan 26, 2010 2:24 pm

พีพี พิมพ์ว่า:ไม่รู้เกี่ยวกันรึปล่าว

แต่ทหารนอกราชการ (แบบพี่กลด) เจ๋งดีออก เคลื่อนไหวเป็นอิสระสุดๆ ไม่ชอบใครก็แอนตี้ได้เต็มที่
แสดงออกทางการเมืองภาคประชาชนได้เต็มที่ ด่าได้เต็มปากเต็มคำ ไม่ต้องกลัวนายเหล่ Very Happy

เอ๊ะ หรือเป็นเฉพาะบุคคล มิเกี่ยวกับโครงสร้าง Surprised

เลือกเองกับถูกบังคับให้เลือกมันต่างกัน

นายทหารยศพันเอกพิเศษ สร้างผลงานมากว่าค่อนชีวิตเพื่อความเป็นทหาร

แต่ถูกเบียดให้ไปเป็นข้าราชการพลเรือนกลาโหม คิดดูว่าเขาเหล่านั้นจะมีสภาพเช่นไร

ความภาคภูมิใจในหน้าที่ และเครื่องแบบที่มีมาตลอดชีวิต

เหมือนคนเรากำลังเดินทางไปสู่เส้นชัย ใช้เวลาเดินทางมากว่าค่อนชีวิต ห่างปลายทางอยู่แค่เดินอีกไม่กี่ก้าว

แต่อยู่ดีๆกลับถูกไม้หน้าสามหล่นใส่หัว น็อคสลบลงไป ตื่นมาอีกทีต้องกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่ ทั้งๆที่เวลาแทบจะหมดแล้ว

ไหนจะลูกเมีย ครอบครัว ที่ย่ำแย่ที่สุดคือสภาพจิตใจของผู้ที่ถูกกระทำ

ที่สำคัญคือ พวกเขาเหล่านี้ ไม่ได้ถูกกลั่นแกล้งทางราชการ ไม่ได้กระทำผิดใดๆ

แต่ให้ไปเป็นข้าราชการพลเรือนกลาโหม โดยให้เหตุผลว่า มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเป็นพิเศษ

นี่แหละที่ต่างกัน เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้เลย

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม

ตั้งหัวข้อ  hacksecrets on Tue Feb 02, 2010 3:28 pm

‘’ราชปักษี‘’ปลดทหารระดับสูงอ้างก่อภัยคุกคาม

ประธานาธิบดีมหินธา ราชปักษี แห่งศรีลังกา ได้ปลดนายทหารระดับสูงจำนวนหนึ่ง ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมระบุว่า เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ หลังจากการเลือกต้งประธานาธิบดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ประธานาธิบดีราชปักษี กล่าวหาฝ่ายค้านว่ากำลังวางแผนสังหารตนเอง ภายหลังที่เขาเอาชนะพลเอกสารัธ ฟอนเซก้ อดีต ผบ.ทบ.ในการเลือกตั้งเมื่อ 26 ม.ค. อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยชื่อนายทหารทั้ง 12 นายที่ถูกปลดจากตำแหน่ง.
...................................................

ข่าวประเทศศรีลังกา ไม่ใช่ประเทศไทย มิต้องกังวล

_________________
ความระแวง และสงสัย ก่อให้เกิดการค้นคว้าหาความเป็นจริง
avatar
hacksecrets

จำนวนข้อความ : 765
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ