ทำงานได้เข้าเป้าจริงๆ

Go down

ทำงานได้เข้าเป้าจริงๆ

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Fri Nov 13, 2009 7:49 pmวิสัยทัศน์
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรม บริการประชาชนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐ โดยมีมาตรฐานปฏิบัติงานเป็นสากลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธา และพร้อมรับใช้ประชาชนว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน


แก้ไขล่าสุดโดย MI-6 เมื่อ Fri Nov 13, 2009 8:14 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
MI-6

จำนวนข้อความ : 956
Registration date : 14/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทำงานได้เข้าเป้าจริงๆ

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Fri Nov 13, 2009 7:50 pm

พันธกิจ
พันธกิจที่ 1. ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
พันธกิจที่ 2. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลัก
พันธกิจที่ 3 รักษาความสงบเรียบร้อยละความมั่นคงของชาติ ด้วยการบริหารจัดการทีดี
พันธกิจที่ 4 ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมองค์กร ผู้มีอิทธิพล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ
พันธกิจที่ 5 ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
พันธกิจที่ 6 ป้องกันปราบปรามการทุจริตและพระพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและเอกชน
พันธกิจที่ 7 ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
พันธกิจที่ 8 บริการ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ด้านการจราจรและการท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 9 พัฒนาบุคคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
avatar
MI-6

จำนวนข้อความ : 956
Registration date : 14/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ทำงานได้เข้าเป้าจริงๆ

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Fri Nov 13, 2009 7:51 pm

 • เป้าหมายการให้บริการ

  • 3.1 ถวายรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์
   และหลีกเหลี่ยงผลกระทบต่อประชาชน

  • 3.2 ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

  • [3.3 ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ

  • 3.4 อาชญากรรมองค์กร ผู้มีอิทธิพล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ

  • 3.5 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ลดลง และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาชนผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

  • 3.6 กี่ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ลดน้อยลงส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณในภาครัฐเป็นไปอย่างโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

  • 3.7 การกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ ลดน้อยลง สังคมสงบสุข

  • 3.8 ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสะดวกด้านการจราจรและการท่องเที่ยว

  • 3.9 ข้าราชการในทุกระดับ ทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ มีความรอบรู้และในการปฏิบัติงาน และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย • ยุทธศาสตร์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ดังนี้   • 1. การถวายความปลอดภัยและความมั่นคงของชาติ

   • 2. การให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและชุมชน

   • 3. การควบคุมอาชญากรรม

   • 4. การอำนวยความยุติธรรม

   • 5. การควบคุมการจราจรและการบริการสังคม

   • 6. การบริหารจัดการที่ดี

   • 7. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและความประพฤติมิชอบ

  avatar
  MI-6

  จำนวนข้อความ : 956
  Registration date : 14/10/2008

  ดูข้อมูลส่วนตัว

  ขึ้นไปข้างบน Go down

  Re: ทำงานได้เข้าเป้าจริงๆ

  ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Fri Nov 13, 2009 7:52 pm


  • กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ประกอบด้วย

   (ก) กองบังคับการอํานวยการ
   ประกอบด้วย
   (๑) - (๑๐) ฝ่ายอํานวยการ ๑ - ๑๐
  • (ข) กองบังคับการปราบปราม ประกอบด้วย
   (๑) ฝ่ายอํานวยการ
   (๒) - (๗) กองกํากับการ ๑ - ๖
   (๘) กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ
   (๙) กลุ่มงานสอบสวน
  • (ค) กองบังคับการตํารวจทางหลวง ประกอบด้วย
   (๑) ฝ่ายอํานวยการ
   (๒) - (๙) กองกํากับการ ๑ - ๘
   (๑๐) กลุ่มงานถวายความปลอดภัย
   (๑๑) กลุ่มงานสอบสวน
  • (ง) กองบังคับการตํารวจรถไฟ ประกอบด้วย
   (๑) ฝ่ายอํานวยการ
   (๒) - (๖) กองกํากับการ ๑ - ๕
  • (จ) กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว ประกอบด้วย
   (๑) ฝ่ายอํานวยการ
   (๒) - (๗) กองกํากับการ ๑ - ๖
  • (ฉ) กองบังคับการตํารวจน้ำ ประกอบด้วย
   (๑) ฝ่ายอํานวยการ
   (๒) - (๔) กองกํากับการ ๑ - ๓
   (๕) - (๑๒) กองกํากับการ ๔ - ๑๑
   (๑๓) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ขนาด ๑๑๐ - ๑๘๐ ฟุต
  • (ช) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดล้อม
   ประกอบด้วย
   (๑) ฝ่ายอํานวยการ
   (๒) - (๗) กองกํากับการ ๑ - ๖
   (๘) กลุ่มงานสอบสวน
  • (ซ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย
   (๑) ฝ่ายอํานวยการ
   (๒) - (๗) กองกํากับการ ๑ - ๖
   (๘) กลุ่มงานสอบสวน
  • (ฌ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประกอบด้วย
   (๑) ฝ่ายอํานวยการ
   (๒) - (๖) กองกํากับการ ๑ - ๕
   (๗) กลุ่มงานสอบสวน
  • (ญ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการประกอบด้วย
   (๑) ฝ่ายอํานวยการ
   (๒) - (๗) กองกํากับการ ๑ - ๖
   (๘) กลุ่มงานสอบสวน
  • (ฎ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย
   (๑) ฝ่ายอํานวยการ
   (๒) - (๕) กองกํากับการ ๑ - ๔
   (๖) กลุ่มงานสอบสวน

  • (ฏ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย
   (๑) ฝ่ายอํานวยการ
   (๒) - (๔) กองกํากับการ ๑ - ๓
   (๕) กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี
   (๖) กลุ่มงานสอบสวน


  avatar
  MI-6

  จำนวนข้อความ : 956
  Registration date : 14/10/2008

  ดูข้อมูลส่วนตัว

  ขึ้นไปข้างบน Go down

  Re: ทำงานได้เข้าเป้าจริงๆ

  ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Fri Nov 13, 2009 8:17 pm

  ก็ไม่ได้ตั้งใจให้ตัวมันเล็ก แต่เห็นแล้วก็อดนึกถึง การพิมพ์ข้อความเตือนความตายข้างซองบุหรี่ไม่ได้

  เขาจะใช้ตัวอักษรขนาดเล็ก เพราะกลัวคนนึกถึง เลยกลัวตาย

  เฉกเช่นเดียวกัน
  avatar
  MI-6

  จำนวนข้อความ : 956
  Registration date : 14/10/2008

  ดูข้อมูลส่วนตัว

  ขึ้นไปข้างบน Go down

  ขึ้นไปข้างบน


   
  Permissions in this forum:
  คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ