ผลงานอีกชิ้นของมารนอกรีต

Go down

ผลงานอีกชิ้นของมารนอกรีต

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Wed Aug 12, 2009 7:16 pm

นั่นคือ การทำลายพระศาสนาทุกวิถีทาง แบบหน้าซื่อ ใจทราม

เป็นผลการประชุม ครม วันที่ ๑๑ สิงหาคม ที่ผ่านมาเช่นกัน


18. เรื่อง การเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อดำเนินการจัดตั้งวัด

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่เห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อดำเนินการจัดตั้งวัด จำนวน 3 แห่ง ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ ดังนี้

1. เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (บางส่วน) เพื่อจัดตั้งวัดบ้านทุ่งนาเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2. เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (บางส่วน) เพื่อจัดตั้งวัดดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่

3. เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูซาง (บางส่วน) เพื่อจัดตั้งวัดพระธาตุขุนบง จังหวัดพะเยา

สาระสำคัญของเรื่อง

1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) รายงานว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่มีมติเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อดำเนินการจัดตั้งวัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดบ้านทุ่งนาเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วัดดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ และวัดพระธาตุขุนบง จังหวัดพะเยา ให้ พศ.ดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ สรุปสาระสำคัญของมติดังกล่าวได้ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้ประชุม ครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2539 เห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (บางส่วน) เนื้อที่ 15 ไร่ ท้องที่ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงจียม จังหวัดอุบลราชธานี ให้ พศ.ดำเนินการจัดตั้งวัดบ้านทุ่งนาเมือง (วัดถ้ำอมรวิสุทธาราม) โดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายยงยุทธ ติยะไพรัช) ได้ลงนามให้ความเห็นชอบมติที่ประชุมดังกล่าวแล้วเมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2549

1.2 คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้ประชุม ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 มีมติเห็นชอบ ดังนี้

1.2.1 ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย (บางส่วน) เนื้อที่ 15 ไร่ ท้องที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ พศ.ดำเนินการจัดตั้งวัดดอยปุย

1.2.2 ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูซาง (บางส่วน) เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ท้องที่ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อให้ พศ.ดำเนินการจัดตั้งวัดพระธาตุขุนบง โดยอดีตรัฐมนตรีว่า การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ได้ลงนามให้ความเห็นชอบมติที่ประชุมดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2550

1.3 ที่พักสงฆ์ทั้ง 3 แห่ง ได้ก่อสร้างอย่างมั่นคงถาวรเป็นเวลานานหลายปีแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีสถานภาพเป็นวัดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เนื่องจากสถานที่ตั้งที่พักสงฆ์อยู่ภายในเขตพื้นที่ที่ทางราชการกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นปัญหาข้อยุ่งยากที่ทำให้ยังไม่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่จะใช้ประกอบเรื่องขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัด ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แต่ด้วยเหตุผลและความจำเป็นที่สมควรจะได้ดำเนินการให้ที่พักสงฆ์ดังกล่าวเป็นวัดโดยสมบูรณ์ในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นที่พำนักอาศัยและประกอบศาสนกิจได้ตามพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลและประกอบศาสนพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนิกชนทั้งเป็นประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ป้องกันการบุกรุกป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี จึงจำเป็นต้องขอเพิกถอนพื้นที่ที่ตั้งที่พักสงฆ์ออกจากเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อให้ พศ. ดำเนินการจัดตั้งวัด
avatar
MI-6

จำนวนข้อความ : 956
Registration date : 14/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ผลงานอีกชิ้นของมารนอกรีต

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Wed Aug 12, 2009 7:17 pm

พศ เคยมีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้าง ที่จะบำรุงพระศาสนา
avatar
MI-6

จำนวนข้อความ : 956
Registration date : 14/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ