ตำรวจยุคนี้ คือ มือปืนของนักการเมือง !!!???

Go down

ตำรวจยุคนี้ คือ มือปืนของนักการเมือง !!!???

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sat Jul 25, 2009 8:55 pmการจัดตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 29 กันยายน 1998 19:22:00 น.)

ทำเนียบรัฐบาล--29 ก.ย.--บิสนิวส์

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว โดยมีสาระสำคัญคือ จัดตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 230 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป และเมื่อพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ใช้บังคับแล้ว

1. ห้ามสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการและลูกจ้างเพิ่มตามมาตรา 230 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญฯ โดยเคร่งครัด เพื่อมิให้ขัดรัฐธรรมนูญฯ และเมื่อพ้นสามปีแล้วให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2541อย่างเคร่งครัดต่อไป และ

2. ให้กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปพิจารณาเสนอขอแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่จำเป็นต้องแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยด่วนต่อไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ชุดนายชวน หลีกภัย)--วันที่ 29 กันยายน 2541--_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ตำรวจยุคนี้ คือ มือปืนของนักการเมือง !!!???

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sat Jul 25, 2009 9:22 pm

หลังจาก กรมตำรวจ ที่ขึ้นอยู่กับ กระทรวงมหาดไทย ถูกโยกมาเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บทบาทของตำรวจในการเป็นทาสของนักการเมือง ก็แสดงให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น

เห็นได้ชัดจากมติคณะรัฐมนตรี(ข้างต้น) สาระสำคัญคือ จัดตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ตำรวจในปัจจุบัน อยู่ในฐานะอะไรกันแน่

ตำรวจ คือ คนของประชาชน ....งั้นเหรอ น่าขันสิ้นดี

ตำรวจ คือ ทาสของนักการเมืองต่างหาก

สังเกตได้จากการที่ เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีทีไร หากมีการเปลี่ยนฝ่ายเปลี่ยนขั้ว จำต้องเห็นการโยกย้ายตำแหน่งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกทีไป

สงสารก็แต่นายตำรวจระดับล่าง ที่ยังคงภาคภูมิใจในการเป็นตำรวจ ถูกนายโขกสับ หาเงินให้นายใช้ จนตัวเองแทบจะไม่มี แด..ก แต่ก็ทำ เพราะภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของตำรวจ หารู้ไม่ว่า แท้จริงแล้ว หากเทียบกับตำรวจในปัจจุบันนี้ ยามยังมีศักดิ์ศรีที่สูงกว่า

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ตำรวจยุคนี้ คือ มือปืนของนักการเมือง !!!???

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sat Jul 25, 2009 10:37 pm


พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบันมาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้"ข้าราชการพลเรือน" หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน
"ข้าราชการฝ่ายพลเรือน" หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน
"กระทรวง" หมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงหรือมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงด้วย"
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด" หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวงและหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงด้วย
"ปลัดกระทรวง" หมายความรวมถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงด้วย
"รองปลัดกระทรวง" หมายความรวมถึงรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและรองปลัดทบวงด้วย
"กรม" หมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมด้วย
"อธิบดี" หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมด้วย
"รองอธิบดี" หมายความรวมถึงรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมด้วย
"ผู้ช่วยอธิบดี" หมายความรวมถึงผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมด้วย
"ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี" หมายความว่า ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินบัญญัติให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี


ลักษณะ ๒
บททั่วไป

มาตรา ๒๙ ข้าราชการพลเรือนมี ๓ ประเภท
(๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนในอัตราสามัญ และได้รับแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะ ๓
(๒) ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริย์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๓) ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างประเทศในกรณีพิเศษโดยเหตุผลทางการเมืองตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะ ๕
มาตรา ๓๖ เครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

หมวด ๔
วินัยและการรักษาวินัย

มาตรา ๘๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
มาตรา ๘๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
การขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๙๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
มาตรา ๙๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องต้อนรับ ให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
มาตรา ๙๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน
มาตรา ๙๗ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรี

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๓๑ หน้า ๑ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๕)


(ขอนำมาเป็นบางส่วนที่คิดว่าอ่านแล้วน่าสนใจ Wink เนื่องจาก ตำรวจ นับเป็น ข้าราชการพลเรือน )

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ตำรวจยุคนี้ คือ มือปืนของนักการเมือง !!!???

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Wed Jul 29, 2009 8:38 am

เบอร์หนึ่ง ใน สตช กำลังร้อนๆ หนาวๆ ด้วยไข้ทรยศ (ไม่ใช่ทรพิษ) ๒๕๕๒ อันมีเชื้อจาก

เหล่าคนพาล เปี่ยมสันดาน อันหยาบช้า
เปรียบดั่งสัมภเวสี ผีเร่ร่อน
เที่ยวแทะเล็ม เงินภาษี ราษฎร
คอยบั่นทอน ประโยชน์สุข ของแผ่นดิน

มันเลวประมาณนั้นเลย คนจำพวกนี้

ข้อแนะนำ

๑ ลาออก
๒ ลาออกด่วน
๓ ลาออกโดยเร็วที่สุด
๔ ลาออกตอนนี้เลย (หลังจากกดส่งข้อความให้ยื่นซองใส่หน้า มะม่วงบ่มแก๊สได้เลย)
avatar
MI-6

จำนวนข้อความ : 956
Registration date : 14/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ตำรวจยุคนี้ คือ มือปืนของนักการเมือง !!!???

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Tue Nov 17, 2009 5:58 pm

พิสูจน์ได้จากรายชื่อที่มีการแต่งตั้งใหม่นั่นแหละ เมื่อวานนี้เอง สดๆ จะได้รู้ว่า เวลานี้ใครที่ใหญ่ จริง
avatar
MI-6

จำนวนข้อความ : 956
Registration date : 14/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ