ระเบียบการถอดยศ

Go down

ระเบียบการถอดยศ

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Thu Apr 02, 2009 8:31 am

ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดเรื่อง การถอดยศนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรไว้ในมาตรา ๒๘ และ มาตรา ๒๙ ดังนี้

มาตรา ๒๘ การถอดหรือการออกจากยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช) และให้ทำโดยประกาศพระบรมราชโองการ

มาตรา ๒๙ การให้ออกจากว่าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือ การถอด หรือการออกจากยศตำรวจชั้นประทวน ให้ผู้มีอำนาจสั่งตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม หรือ มาตรา ๒๗ แล้วแต่กรณี สั่งได้ตามระเบียบ สตช

ระเบียบ สตช ว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ มีสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อ ๑. การเสนอขอถอดยศตำรวจ ทั้งแก่ผู้ที่อยู่ในราชการตำรวจ และที่พ้นจากราชการตำรวจไปแล้ว ให้กระทำได้เมื่อมีเหตุอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่า ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ แม้ศาลจะพิพากษารอการกำหนดโทษ หรือ กำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ก็ตาม
(๒) ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้ลงโทษ จำคุก หรือ โทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
(๓) ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย เพราะก่อให้เกิดหนี้สินขึ้นโดยทุจริต
(๔) กระทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ
(๕) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง สำหรับผู้ที่มิได้อยู่ในราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
(๖) ต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนีไป สำหรับผู้ที่มิได้อยู่ในราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
(๗) ถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพราะขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ก่อนได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ
avatar
MI-6

จำนวนข้อความ : 956
Registration date : 14/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ข้อ ๒ (ต่อ).... ใครเป็นผู้พิจารณา

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Thu Apr 02, 2009 8:38 am

ข้อ ๒ . หน้าที่ความรับผิดชอบ ในการพิจารณา และดำเนินการถอดยศตำรวจ
(๑) ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้กองวินัย หรือ ผู้บังคับยัญชาที่ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการทางวินัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาว่า ผู้ใดมีเหตุทีจะต้องดำเนินการถอดยศ ตามข้อ ๑ แล้วแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กองทะเบียนพลดำเนินการรวบรวมเสนอ สตช พิจารณาถอดยศ เว้นแต่กรณีตามข้อ ๑ (๗) เมื่อมีคำสั่งให้ออกจากราชการแล้ว ให้หน่วยต้นสังกังดำเนินการส่งเรื่องให้กองทะเบียนพลรวบรวมเสนอ สตช พิจารณาถอดยศต่อไป

(๒) ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งยศ เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาว่า ผู้ใดมีเหตุที่จะต้องดำเนินการถอดยศ ตามข้อ ๑ แล้วดำเนินการสั่งถอดยศ พร้อมทั้งรายงานให้กองทะเบียนพล สตช ทราบ

(๓) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สตช ที่รับทราบข้อมูลการต้องหาคดีอาญา หรือ ถูกฟ้อง คดีอาญา หรือ ถูกฟ้อง ในคดี ล้มละลาย อันเรื่องมาจากการก่อหนี้สินขึ้นโดยทุจริต ของผู้ที่ดำรงยศตำรวจ ทั้งในส่วนของผู้ทีพ้นจากราชการไปแล้ว หรือยังคงรับราชการอยู่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ หาข้อมูลเบื้องต้นให้แน่ชัดแล้วส่งเรื่องให้กองวินัยพิจารณา หากเห็นว่าผู้ใดมีเหตุที่จะต้องดำเนินการถอดยศก็ให้ส่งเรื่องไปยังกองทะเบียนพลดำเนินการรวบรวมเสนอ สตช พิจารณาถอดยศต่อไป
avatar
MI-6

จำนวนข้อความ : 956
Registration date : 14/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

สรุปประเด็น ช่วยให้ทักษิณคิดออก ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Thu Apr 02, 2009 8:42 am

ดูแล้วคุณทักษิณ จะผิดในข้อ ๖

คนที่จะพิจารณา ก็คือ กองวินัย ของ สตช

ส่วนต้นสังกัด ไม่ทราบ

มีปัญหาว่า ถ้าเกิดหน่วยงานต้นสังกัดยุบไปแล้ว (ถ้าเฉยๆ) แล้วจะโยนเรื่องไปที่ไหน กัน ?
avatar
MI-6

จำนวนข้อความ : 956
Registration date : 14/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ