ICT ประกวดเว็บไซด์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

Go down

ICT ประกวดเว็บไซด์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Sat Sep 25, 2010 9:38 am

การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ปี 2553 ชิงรางวัล 280,000.-

การประกวดผลงานการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility)
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
ปี พ.ศ. 2553
ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 280,000 บาท
ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุก คนเข้าถึงได้ ประจำปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง ได้ (Web Accessibility) โดยมีเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภทบุคคลทั่วไปและนักเรียน/นักศึกษา ไม่จำกัดเพศ และอายุ สามารถสมัครได้ในแบบประเภททีม โดยกำหนดให้มีจำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปและไม่เกิน 5 คน
เงื่อนไขการส่งผลงาน

1. ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์
http://www.equitable-society.com/WebContest.aspx
หรือสมัครผ่านศูนย์ประสานงานการประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
2. ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ให้เป็นไปตาม WCAG 2.0 หรือ TWCAG 2009 ไม่ต่ำกว่าระดับ AA ฉบับภาษาไทย ได้จาก
http://www.equitable-society.com/WebContest.aspx
3. ผู้เข้าร่วมการประกวดในแต่ละประเภทสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น
4. ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดอาจเป็นเว็บไซต์เดิมที่นำมาพัฒนาขึ้นใหม่หรือ เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นใหม่เอง ถ้าเป็นเว็บไซต์เดิมต้องส่งตัวเว็บเดิมโดยระบุวันที่ ก่อนการปรับปรุงมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมด้วย ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องส่งผลงานการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ จำนวนหน้าไม่น้อยกว่า 12 เว็บเพจ
5. ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดกำหนดให้พัฒนาโดยใช้ภาษา XHTML 1.0 Transitional และ CSS 2.0 ขึ้นไป
6. ไม่จำกัดเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

1. เป็นการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่หรือปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์เดิมที่มีอยู่ให้เป็นไปตาม WCAG 2.0 หรือ TWCAG 2009 ไม่ต่ำกว่าระดับ AA
2. เว็บไซต์ที่ส่งเข้าประกวดเป็นเว็บไซต์ที่มีความสวยงาม ใช้งานได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ รวมทั้งมีเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดซึ่งรวมถึงรูปภาพ ข้อความ เสียง วิดีทัศน์ และส่วนอื่นๆ ของผลงานต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ ดัดแปลงของผู้อื่นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีปัญหาดังกล่าวแล้ว ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดตามกฏหมายแต่เพียงผู้เดียว
4. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องรับรองว่าการส่งผลงานครั้งนี้เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน
5. คำตัดสินการประกวดผลงานการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ของคณะกรรมการฯ ถือเป็นข้อยุติ

กำหนดการจัดกิจกรรม

1. สมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ www.equitable-society.com/WebContest.aspx ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2553
2. ส่งผลงานประกวดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2553 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่ส่งผลงาน
3. สามารถติดตามการประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้าย และรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ทาง http://www.equitable-society.com/WebContest.aspx ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553
4. กำหนดการจัดงานพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2553

รางวัลในการแข่งขันประเภท ประชาชนทั่วไป รวมมูลค่า 140,000 บาท

* รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
o ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
* รองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
o ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
* รองชนะเลิศลำดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
o ทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
* รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
o ทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
* รางวัลประเภท เทคโนโลยีใหม่และความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
o ทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
* รางวัลประเภท เทคนิคยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
o ทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
* รางวัลประเภท ขวัญใจมหาชน จำนวน 1 รางวัล
o ทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลในการแข่งขันประเภทนักเรียน/นักศึกษา รวมมูลค่า 140,000 บาท

* รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
o ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
* รองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
o ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
* รองชนะเลิศลำดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล
o ทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
* รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล
o ทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
* รางวัลประเภท เทคโนโลยีใหม่และความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
o ทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
* รางวัลประเภท เทคนิคยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
o ทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
* รางวัลประเภท ขวัญใจมหาชน จำนวน 1 รางวัล
o ทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

* ทาง E-mail address: webcontest@Equitable-Society.com
* ทางเว็บไซต์ http://www.Equitable-Society.com/webaccess
* ศูนย์ประสานงานการประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
o ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2944-0009 ต่อ 102 หรือ 0-2141-7039
o ทางโทรสาร 0-2944-2499 หรือ 0-2143-8043

FACEBOOK: http://www.facebook.com/group.php?gid=126265004069558#!/?ref=logo
avatar
MI-6

จำนวนข้อความ : 956
Registration date : 14/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เข้าได้ถ้าไม่โดนบล็อค

ตั้งหัวข้อ  MI-6 on Sat Sep 25, 2010 9:40 am

ก็ไม่น่ายากอะไร เว็บคงเข้าถึงได้ ถ้าไอซีทีไม่บล็อค

อย่างเว็บบางเว็บ กลายเป็นจอดำแบบถาวร ก็มี
คนดูแลเว็บต้องหันไปสวมชุดแมงมุม เกาะเว็บนอก เป็นงานหลัก
avatar
MI-6

จำนวนข้อความ : 956
Registration date : 14/10/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

เปลี่ยนเรื่องดีกว่า

ตั้งหัวข้อ  sunny on Tue Oct 05, 2010 2:01 am

วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7250 ข่าวสดรายวัน

'กูเกิ้ล'ชักธงรบ โค่นแชมป์ภาพ'JPEG'

หมุนก่อนโลก
วิทยา ผาสุก

ต้องบอกว่าขยัน 'ปล่อยของ' ออกมาเป็นชุดสำหรับค่ายกูเกิ้ลในช่วงนี้

เพราะเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งเปิดเว็บไซต์ให้บริการย่อ "ยูอาร์แอล" (URL Shortener) ของตนเองที่เว็บ goo.gl

ล่าสุดประกาศตูมว่าจะช่วงชิงมาตรฐานการจัดการไฟล์ภาพจากเดิมที่ 'JPEG' ถือครองมานาน มาเป็นของตนให้ได้ด้วย "WebP : Web Pictures" ที่กูเกิ้ลอ้างว่าให้คุณภาพของภาพดีกว่า ชัดกว่า แต่มีขนาดไฟล์ที่เล็กกว่า โดย 'WebP' จะเป็นฟอร์แม็ตไฟล์แบบโอเพ่นซอร์ส หรือเปิดกว้างแก่นักพัฒนาอิสระอีกด้วย

ปัจจุบัน อย่างที่เราๆ ท่านๆ ทราบกันดีว่าเว็บไซต์เกือบทั้งหมด นั้นใช้ภาพสกุล หรือ ฟอร์แม็ต 'JPEG' เป็นมาตรฐานหลัก แต่การจุติของ WebP จะเน้นในเรื่องของภาพถ่ายที่อัพโหลดขึ้นบนเว็บ โดยใช้เทคโนโลยี 'บีบอัดไฟล์' เพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง ทำให้หน้าเว็บรัน หรือทำงานได้เร็วขึ้น ซึ่งแต่เดิม ถ้าเราลดขนาดไฟล์ JPEG คุณภาพของภาพจะลดตามไปด้วย

แต่กับ WebP นั้น ทางกูเกิ้ลคุยว่า ณ จุดภาพคมชัดเท่ากันกับของ JPEG ไฟล์ของ WebP จะเล็กกว่าถึง 40 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว!

ส่วนใครที่อยากทดสอบตัวโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพเป็นฟอร์แม็ต WebP ก็เข้าไปดูได้ที่ http://code.google.com/intl/th/speed/webp/ ซึ่งในเว็บมีห้องแกลลอรี่ภาพเปรียบเทียบระหว่างภาพไฟล์ JPEG กับภาพ WebP ให้ได้ดูกันชัดๆ

แต่ขอเตือนไว้นิดว่า ตอนนี้เพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของ WebP ดังนั้นเว็บเบราเซอร์หลายเจ้ายังไม่รองรับไฟล์ภาพฟอร์แม็ตนี้ รวมไปถึงโปรแกรมจัดการภาพในปัจจุบัน เช่น Photoshop เป็นต้น แต่อีกไม่นานคาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแน่นอน (ที่ใช้ได้เลย ตอนนี้ก็คือเว็บกูเกิ้ล โครม กับโปรแกรมจัดการภาพ Picasa ของกูเกิ้ล)

น่าสังเกตอยู่ประเด็นหนึ่งว่า การพัฒนาเทคโนโลยีช่วงหลังๆ ของกูเกิ้ลจะเน้นไปที่ 'ความเร็ว' เป็นหลัก ดังเช่นเจ้า WebP ตัวนี้ที่จะช่วยย่นระยะเวลาการโหลดหน้าเว็บ สรุปแล้วตอนนี้ความเร็วคือตัวตัดสิน ใครเร็วกว่าผู้นั้นก็ครองวงการไป

อีกมุมที่น่าสนใจก็คือ WebP พัฒนาบนพื้นฐานการบีบอัดไฟล์แบบเดียวกับที่ใช้บน "WebM" เทคโนโลยีการเข้าและถอดรหัสไฟล์วิดีโอของกูเกิ้ล แต่คาดว่าคงต้องใช้เวลาพัฒนากันอีกเป็นปี

ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าในขณะที่ภาพ JPEG หยั่งรากฝังลึกลงไปในเว็บส่วนใหญ่แล้ว ส่วน WebP เพิ่งจะร้องอุแว้ ซึ่งกว่าจะก้าวขึ้นเป็นฟอร์แม็ตมาตรฐานได้ คงต้องใช้เวลาพอสมควร

ที่สำคัญจะมีวันโค่น JPEG ได้ชนิดราบคาบหรือไม่ คงต้องติดตามกันต่อไป

หน้า 28

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ