มาบตาพุด (ในที่สุดก็ไร้รูปธรรม)

Go down

มาบตาพุด (ในที่สุดก็ไร้รูปธรรม)

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sat Jul 03, 2010 8:32 am

วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 20 ฉบับที่ 7156 ข่าวสดรายวัน

มาบตาพุด (ในที่สุดก็ไร้รูปธรรม)

คอลัมน์ เลาะรั้ว

นายช่าง

แปดเดือนที่ผ่านมา นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา 67 วรรคสอง การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชา ชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว) เพื่อแก้ไขปัญหามาบตาพุดก็เปิดเผยว่า ขณะนี้การทำงานของคณะกรรมการตลอด 8 เดือนที่ผ่านมาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอปิดตัวการทำงานโดยสมบูรณ์ แต่คณะกรรมการประสานงานการให้ความเห็นองค์การอิสระก็ยังคงทำงานต่อไป ต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและรัฐสภาที่จะพิจารณาร่างพ.ร.บ.องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและสุขภาพ พ.ศ.... ต่อไป

นอกจากนี้ยังมีเรื่องสำคัญอีกคือ

1.การออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงสุขภาพ 18 ประเภท

2.ขอให้ฝ่ายราชการและนิคมอุตสาหกรรมเร่งลดและขจัดมลพิษในมาบตาพุด

3.จะต้องมีการวางผังเมืองเพื่อแก้ปัญหาระยะห่างระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมกับพื้นที่ชุมชน ซึ่งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายได้ตั้งคณะอนุกรรม การศึกษาการใช้แนวทางทางผังเมือง โดยมีรองปลัดอุตสาหกรรมดำเนินการซึ่งเสร็จไปแล้ว

เรื่องที่ขอวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ก็คือ ในเรื่องที่ 2 ที่ขอให้นิคมอุตสาห กรรมเร่งลดและขจัดมลพิษในมาบตาพุด ที่พอสรุปได้ก็คือ 8 เดือนที่ผ่านมาคอลัมน์นี้ได้เคยให้ความเห็นเสนอความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ที่จะต้องดำเนินการเป็นการด่วนที่สุด ซึ่งได้มีเครื่องมือสำคัญก็คือ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ซึ่งได้บัญญัติไว้ในสมัยนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี กลับมิได้มีการนำมาบังคับใช้แต่อย่างใด รวมทั้งการนิคมอุตสาหกรรมก็มีอำนาจควบคุม ระงับ แก้ไข มลพิษในนิคมอุตสาหกรรมได้เต็มที่ก็มิได้ดำเนินการอย่างใด ตลอดเวลา 8 เดือนที่ผ่านมาจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเวลา เสียดายความรับผิดชอบที่ควรจะต้องจัดการ

อีกเรื่องก็คือ เรื่องที่ 3 การแก้ไขป้องกันปัญหาโดยใช้หลักเกณฑ์ทางผังเมือง ผู้รับผิดชอบที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็คือ กรมโยธาธิการและการผังเมืองกลับมิได้เป็นหลักในการจัดทำผังเมือง ผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าโครงการกลับเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่องนี้เคยเสนอไว้ในตอนเริ่มตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ว่า ปัญหานี้ควรจะป้องกันได้ด้วยหลักเกณฑ์ทางผังเมืองและก็ได้วางผังเมืองรวมนิคมมาบตาพุดไว้แล้ว แต่ไม่มีการดำเนินการเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด เงินกองทุนของนิคมอุตสาหกรรมก็มีที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการตั้งถิ่นฐานของผู้คนก็ไม่ทำ

ครั้นจะทำก็ไปเอารองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาเป็นประธานแก้ไขปัญหาทางผังเมืองไม่ได้ดูถูกดูแคลนอะไร แต่ก็เชื่อว่ามันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรอย่างที่มันควรจะเป็น การแก้ไขปัญหาทางผังเมืองบริเวณนี้ต้องจัดทำพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ ซึ่งก็เคยร่างกันไว้นานแล้วก็เอามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ก็ไม่ได้ทำ เข้าใจว่าคงทำเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวม ซึ่งในทางบังคับใช้แล้วมันไม่ได้ผล เพราะกฎกระทรวงผังเมืองรวมเป็นเพียงผังเพื่อวางแนวทางการพัฒนาเท่านั้น แถมออกแบบวางผังเสร็จก็มักจะมีคุณภาพแค่แผนที่ระบายสี ก็คงจะบอกว่าเหนื่อยใจเต็มทีสำหรับวิธีการที่จะแก้ไขปัญหากันในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สุดท้ายก็คือ คอลัมน์นี้ได้เคยได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยให้กฎหมายเป็นมาตรฐานมาโดยตลอด และก็ขอย้ำว่าที่นายกรัฐมนตรีเคยพูดว่าคนพูดเพียงคนเดียวก็ต้องฟัง คอลัมน์นี้ก็บอกว่า ได้พูดได้เขียนมาหลายหนไม่เห็นจะฟังกัน และที่เขียนมาก็มิได้เป็นปัญหาทางการเมือง แต่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของคนไทยที่จะต้องแก้ ก็ขอให้ฟังกันบ้าง

เสียดายเวลาจริงๆ ที่ไม่ได้อะไรที่เป็นรูปธรรมจากวิธีการแก้ไขเรื่องนี้อย่างที่ควรจะเป็น

หน้า 9

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: มาบตาพุด (ในที่สุดก็ไร้รูปธรรม)

ตั้งหัวข้อ  sunny on Sat Jul 03, 2010 8:36 am

ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
http://nonlaw.7forum.net/forum-f2/topic-t756.htm
============================

จงเตรียมใจไว้ ว่าในอนาคตอันใกล้เราจะได้กล่าวคำว่า

"ปฏิรูปประเทศไทย"(ในที่สุดก็ไร้รูปธรรม)

แต่ผลาญเงินเอาไปกินกัน 3 ปี ปีละ 200 ล้าน รวมเป็น 600 ล้าน

ระยำจริงๆ

>> นี่หรือคือบรรยากาศที่จะ “ปฏิรูปประเทศไทย”
http://nonlaw.7forum.net/forum-f1/topic-t1247.htm

_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขออนุญาตนำความคิดเห็นมาจากประชาไท

ตั้งหัวข้อ  นางฟ้า on Sat Jul 03, 2010 12:49 pm

by songvit l Sat, 07/03/2010 - 10:06

การขี้ไม่สุด ของนายอานันท์ วันนี้ย้ายก้นไปรับจ๊อบใหม่

มูลค่าสะด๋วบ หกร้อยล้าน..สะบายสะดือไปแล้ว ครับ


by คนลึกลับ | Sat, 07/03/2010 - 10:40

นายอานันได้ฟาดงบอีก 600 ล้าน ถนัดนักละงานแบบนี้
เสร็จแล้วก็ไม่มีผลงานอะไร

by OMAN | Sat, 07/03/2010 - 11:18

ผู้ดีรัตนโกสินทร์
ที่แท้ก็แค่พวกลวงโลก

by MIKA | Sat, 07/03/2010 - 11:19

น่าไปฟังเทศนาของท่านหลวงตา ชู บ้าง

by payai97 | Sat, 07/03/2010 - 11:47

สมัยนายคนนี้เป็นนายกที่มาจากรัฐประหาร

ไข่แพงที่สุดเท่าที่มีมาในประเทศไทย

สมัยนั้นของอะไรถูกหมดยกเว้นไข่ฟองละประมาณ 4 บาท
แล้วมันก็ทรงตัวอยู่อย่างนั้นตราบจนออกจากนายกไป

มิใยที่ชาวบ้านชาวช่องจะร้องทุกข์กันเสียงระงม
แต่ก็ทำเพิกเฉยไม่สนใจความทุกข์ของชาวบ้าน

เราจำไม่เคยลืม..............
เรามองหน้าและฟังเขาพูดทุกครั้งที่ออกทีวีตอนเป็นนายก
เขาไม่มีสีหน้าท่าทีของคนที่เห็นอกเห็นใจประชาชน
หรือทำอะไรเพื่อประชาชนแม้แต่เรื่องเดียว

แล้วเราก็เข้าใจในภายหลังว่า.....เขาไม่ใช่นายกที่มาจากประชาชน
เขาเป็นนายกจากการปฏิวัติรัฐประหารถึงสองครั้งสองครา
เราจึงเลิกหวัง และเลิกโกรธที่ทำไมเขาจึงไม่ยอมทำให้ไข่ถูกลง
จนกระทั่งมีนายกที่มาจากการเลือกตั้งนั่นแหละ...ที่ทำให้ไข่ถูกลงเป็นจริง

จากวันนั้นมาถึงวันนี้.......................
เรายังไม่เคยพบว่าคนๆนี้ทำอะไรสำเร็จเป็นเรื่องเป็นราว
นอกจากขายโรงกลั่นน้ำมันไทยออยด์ กับพูดจาเย่อหยิ่งจองหองกับทุกคน

by ios | Sat, 07/03/2010 - 12:18

คนที่เขาอยู่ระดับสูงมากๆ จะให้มาทำงานรับใช้ ก็จะแตะแค่ระดับนโยบาย ท๊อปๆเท่านั้น เวลาเขียนรายงานมันกำกวมดี.....5 5 5 รายละเอียดประเภทโจ๋งครึ่ม เห็นผลได้ผลเสีย ฟันธง..หา..มี....ไม่......
avatar
นางฟ้า

จำนวนข้อความ : 119
Registration date : 22/04/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ