ผู้ต้องหาก่อการ ร้ายมุ่งล้มสถาบัน กับผู้ต้องหาศาลอาญาระหว่างประเทศ

Go down

ผู้ต้องหาก่อการ ร้ายมุ่งล้มสถาบัน กับผู้ต้องหาศาลอาญาระหว่างประเทศ

ตั้งหัวข้อ  dannyonline on Thu May 06, 2010 11:22 pm

ผู้ต้องหาก่อการร้ายมุ่งล้มสถาบัน กับผู้ต้องหาศาลอาญาระหว่างประเทศ
การต่อสู้ทางการเมืองระหว่างกลุ่มเสื้อแดงและรัฐบาลซึ่งเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่สุดนับแต่
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เป็นต้นมา
ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงในลักษณะใด

แต่ที่แน่ๆก็คือฝ่ายที่พ่ายแพ้
ย่อมมีคดีติดตัวกันระนาว หากฝ่ายเสื้อแดงพ่ายแพ้
แน่นอนว่าข้อหาที่พวกเขาจะได้รับย่อมไม่พ้นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อการ
ร้าย และการมุ่งล้มสถาบัน ตามที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ
ศอฉ.ตั้งข้อหาไว้

แต่หากรัฐบาลพ่ายแพ้เราคงได้เห็นปรากฏการณ์แปลก
ใหม่ที่ผู้นำรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจตกเป็นผู้ต้องหาทั้งศาลอาญาใน
ประเทศและศาลอาญาระหว่างประเทศตามที่แกนนำเสื้อแดงประกาศไว้

คำว่า "การก่อการร้าย" หรือ Terrorism นี้ มีการพยายามอธิบายกันอย่างมากมาย อาทิ
การใช้ภัยสยอง มาส่งเสริมเป้าหมายทางการเมือง
หรือการจงใจใช้หรือคุกคามว่าจะใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนหรือเป้าหมายพลเรือน
เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเมือง

การก่อการร้ายของแต่ละประเทศเป็น
คำที่มีการโต้เถียงกันกว้างขวางและมีนิยามหลากหลาย
โดยไม่มีความหมายใดที่ได้รับการยอมรับโดยสมบูรณ์
แต่คำนี้โดยทั่วไปแล้วมักใช้เพื่อเรียกการโจมตีขององค์กรลับ
หรือองค์กรระหว่างประเทศ
ที่มีเป้าหมายเพื่อบังคับรัฐบาลด้วยการกระทำที่ใช้ความรุนแรงต่อรัฐบาลหรือ
สมาชิกหรือรัฐนั้น

คำนี้ยังเป็นคำที่ใช้ในทางลบเสมอและมีความหมายที่
ขยายกว้างขึ้นตั้งแต่มีการประกาศสงครามกับ
การก่อการร้ายจนครอบคลุมไปถึงทุกๆ กิจกรรมที่ใช้ความรุนแรง
และเป็นคำที่ใช้เฉพาะเพื่อเรียกฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น
ไม่มีกลุ่มใดเรียกตัวเองว่าเป็น "ผู้ก่อการร้าย" เลย

ถึงแม้ว่านิยามของคำว่า การก่อการร้ายจะกว้างมาก
แต่มักจะประกอบไปด้วยเงื่อนไขที่มีแรงจูงใจเกี่ยวกับการเมืองและศาสนา
เป้าหมาย คือ พลเมือง จุดประสงค์เพื่อข่มขู่
การข่มขู่มุ่งเป้าไปที่รัฐบาลหรือสังคม ผู้กระทำนั้นไม่ใช่รัฐ
และการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ในส่วนของกฎหมายไทยนั้น
กำหนดให้ลักษณะความผิดที่กำหนดว่าเป็นการก่อการร้าย ดังนี้
มาตรา ๑๓๕/๑
ผู้ใด กระทำการอันเป็นความผิดอาญา ดังต่อไปนี้

(๑) ใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการใด
อันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกาย
หรือเสรีภาพ ของบุคคลใดๆ

(๒) กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบการขนส่งสาธารณะ
ระบบโทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐาน อันเป็นประโยชน์สาธารณะ

(๓) กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐหนึ่งรัฐใดหรือของ
บุคคลใดหรือต่อสิ่งแวดล้อม
อันก่อให้เกิดหรือน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างสำคัญ

ถ้าการกระทำนั้นได้กระทำโดยมีความมุ่งหมายเพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย
รัฐบาลต่างประเทศหรือ องค์การระหว่างประเทศ ให้กระทำหรือไม่กระทำการใด
อันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเพื่อสร้างความปั่นป่วน
โดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน ผู้นั้น กระทำความผิดฐานก่อการร้าย
ต้องระวางโทษประหารชีวิต
จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่หกหมื่นบาท
ถึงหนึ่งล้านบาท

การกระทำในการเดินขบวน ชุมนุม ประท้วง
โต้แย้งหรือเคลื่อนไหว
เพื่อเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือหรือให้ได้รับความเป็นธรรม
อันเป็นการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นการกระทำความผิดฐานก่อการร้าย


ซึ่งข้อหาการก่อการร้ายนั้นยังไม่เคยมีการดำเนินคดีในศาลไทยแต่อย่างใด ฉะนั้น
ในส่วนของการกระทำของเสื้อแดงว่าจะเป็นการก่อการร้ายหรือไม่นั้น
ก็ต้องให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยซึ่งก็รวมไปถึงข้อหาการมุ่งล้มสถาบันตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย

ในทางกลับกันหากรัฐบาลตกเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้
นอกจากจะตกเป็นผู้ต้องหาในศาลยุติธรรมในประเทศ ( national court )
ดังเช่นอดีตประธานาธิบดีชุนดูวานของเกาหลีที่ต้องติดคุกตลอดชีวิตฐานสั่งฆ่า
ประชาชนของตนเองแล้ว ยังมีโอกาสถูกดำเนินคดีในศาลอาญาระหว่างประเทศด้วย

ศาลอาญาระหว่างประเทศ ( International Criminal Court :- ICC)
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕
โดยธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือที่เรียกว่า "Rome
Statute"ตั้งอยู่ที่ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคดีอาญาที่เกี่ยวกับการล้างเผ่าพันธุ์และ
คดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ คดีอาชญากรรมสงคราม
และอาชญากรรม ที่เป็นการรุกราน

ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC)
แตกต่างจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice-ICJ)
ก็คือ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ( ICJ )
มีอำนาจพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐ แต่ ศาลอาญาระหว่างประเทศ ( ICC )
มีอำนาจพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล และมีอำนาจไต่สวน ดำเนินคดี
และพิพากษาคดีบุคคล

ดังนั้น ศาลอาญาระหว่างประเทศ
จึงเป็นเวทีสำหรับรับเยียวยา
การร้องขอความเป็นธรรมในคดีที่บุคคลกระทำความผิด ไม่ว่าการกระทำนั้นๆ
จะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่ใช้อำนาจรัฐอยู่
หรือว่าการกระทำนั้นจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคล หรือคณะบุคคลที่ต่อสู้
ต่อต้าน หรือเป็นขบถ หรือ มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาล
หรือระบอบการปกครองที่ครองอำนาจรัฐอยู่

ศาลอาญาระหว่างประเทศนี้
แตกต่างจากศาลอาญาระหว่างประเทศชั่วคราว ( ad hoc tribunal )
ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีอาชญากรรมที่กระทำขึ้นในรวันดาและยูโกสลาเวีย
เป็นการชั่วคราว โดยศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นศาลที่จัดตั้งขึ้นมาอย่างถาวร
เพื่อที่จะสามารถดำเนินงานได้อย่างทรงประสิทธิภาพ
โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที
และสามารถดำเนินการพิจารณาคดีได้เป็นประจำและต่อเนื่อง ทั้งนี้
เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาทั่วทั้งโลก
ไม่ว่าจะกระทำความผิดที่ใดก็ตาม

ศาลอาญาระหว่างประเทศมีเขตอำนาจศาล
ข้ามประเทศ
เพื่อมุ่งแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในการพยายามที่จะดำเนินคดีทางอาญากับบรรดา
เผด็จการต่างๆ และอาชญากรอื่นๆ
ที่อาจจะหลบหนีคดีอาญาจากประเทศหนึ่งประเทศใดที่บุคคลเหล่านี้เคยกระทำความ
ผิดที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมต่อ มวลมนุษยชาติ
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และการรุกรานทำลายล้างด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆ

อีกไม่นานเกินรอเราคงได้เห็นตอนจบ
แต่จะจบลงอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆ
ทางการเมืองที่ประกอบกันขึ้น แต่ที่แน่ๆ
นอกจากการเมืองไทยที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่จะมี
ผู้เล่นเฉพาะนักการเมืองในสภาและกองทัพหรือกลุ่มผลประโยชน์เดิมๆ
แต่จะมีผู้เล่นกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งคือกลุ่มการเมืองภาคประชาชนไม่
ว่าจะเป็นสีใดก็ตาม ในด้านกฎหมายก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะจะมีข้อหาใหม่
คือ ผู้ต้องหาก่อการร้ายมุ่งล้มสถาบัน
หรือไม่ก็มีผู้ต้องหาศาลอาญาระหว่างประเทศเกิดขึ้น

อยู่ที่ว่าใครจะ
เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในประวัติศาสตร์หน้านี้
--------------------

หมายเหตุ เผยแพร่ครั้งแรกในกรุงเทพธุรกิจออนไลน์
Posted by
นักข่าวชาวรากหญ้า at 5/06/2010 07:27:00 ก่อนเที่ยง
avatar
dannyonline

จำนวนข้อความ : 33
Registration date : 28/04/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ผู้ต้องหาก่อการ ร้ายมุ่งล้มสถาบัน กับผู้ต้องหาศาลอาญาระหว่างประเทศ

ตั้งหัวข้อ  sunny on Thu May 06, 2010 11:46 pm


_________________
ท้องทะเลและมหาสมุทร ไม่เคยปราศจากคลื่นฉันใด
มนุษย์อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน โดยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ย่อมสร้างผลกระทบต่อสังคมได้ฉันนั้น
avatar
sunny

จำนวนข้อความ : 3511
Registration date : 28/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ผู้ต้องหาก่อการ ร้ายมุ่งล้มสถาบัน กับผู้ต้องหาศาลอาญาระหว่างประเทศ

ตั้งหัวข้อ  booska on Fri May 07, 2010 5:46 pm

ผมว่า ไม่ต้องถึงก่อการร้ายหรอก (เดี๋ยวจะหลุด)
เอาคดีความอาญาธรรมดาพอ ภายในประเทศพอ
ไม่ว่าฝ่ายใหน สีใหน มันต้องโดนหมด

booska

จำนวนข้อความ : 5
Registration date : 03/05/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ